HE DISEASE OF LACKING HUMAN RIGHTS IN OUR WHOLE HUMAN WORLD

CĂN BỆNH THIẾU NHÂN QUYỀN TRONG TOÀN CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI?
(Thơ phiếm luận, xã hội)

VNCS vừa hoàn-thành Phúc-Trình Nhân-Quyền ở Liên-Hiệp Quốc,
Tôi thấy mừng vì TT Nguyễn-Tấn-Dũng phát-biểu rất hay!
Cái Nhìn Chung, Thế-Giới & Vị-Trí Nước Việt hôm-nay..
Cũng như Giấc-Mơ của Ông đang mơ <Trong Lãnh Thổ>?
Không đúng, nếu Cái Nhìn của Ông <Trong Lãnh Thổ>,
Chất-Lượng Thực Hành lại dưới Mức Trung Bình?
Ta thử xét nét Phần Hình-Thức lẫn Nội-Dung?
Bắt đầu từ Hiến-Pháp, Cơ-Cấu Trong Chính Trị..
Đó là một Bản Hiến-Pháp không được tôn-trọng,
Vì Hiện Nay, <Quyền Chính Trị> không nhả đến Toàn-Dân?
Mà ĐCSVN, độc chiếm, Dạng Toàn-Trị, từ lâu..
Không một Nhóm Xã-Hội nào có Quyền Tranh-Cãi?
Không một Cá Nhân nào có Quyền Phản-Đối?
Vì sẽ luôn bị <Xếp Vào Dạng Thù Địch> của Tổ-Quốc, Non-Sông?
Dạng Toàn-Trị này đã Hệ Thống Hóa Toàn-Dân?
Phải Đứng hẳn vào cùng Phe với <Đảng CSVN đang Lãnh đạo>?
Như vậy, Phần Hình-Thức đã hoàn toàn <Không Chất Lượng>?
Nào, chúng ta cùng phân tách Phần Nội-Dung?
Phần này, phải quan-sát nếp Sinh-Hoạt Người Dân..
Mức Lạc-Phúc Xã-Hội, hiện nay, nhiều Chênh Lệch?
<Lợi Tức Đầu Người> giữa Lớp Công-Dân Nghèo & Giai-tầng Cán-Bộ?
Dạng Giầu Nghèo Xã Hội thật thiếu Phân-Minh?
Người Chiến Sĩ Vô Sản của CN Mác hôm qua..
Hôm nay vẫn như cũ, Đời Bất-Công tồi-tệ?
Lý-Tưởng Đại-Đồng, một Ngôi Nhà không No Đủ?
Chỉ là Giấc-Mơ, trong Thực-Tế Nước Việt Mình?
Đất-Đai, tuy nói là Sở-Hữu của Toàn Dân?
Trên Thực-Tế, Ai đã làm Chủ-Nhân nhiều Tư-Sản?
Chưa kể, <những Năm Qua>, giai-tầng Đại-Gia càng giầu có..
Lên vù vù, còn <Giai Cấp Nghèo Đất Nước >, vẫn đứng im?
Chưa kể, Lãnh-Vực An-Sinh Xã-Hội, rất bất công?
Đa-số Dân Nghèo không Thuốc-Thang, không Bảo-Hiểm?
Người Già Yếu, không tìm được Nơi Cư-Trú?
Thất-Nghiệp lâu-dài, không được Yểm-Trợ kiếm việc Làm?
Trong các Đô-Thị, gia tăng nhiều Tệ-Đoan Xã-Hội?
Tình trạng Nước Ta không khác gì <Thái Lan, Syria, Ukraine, Venezuela mấy>?
Mọi Nguyên-Nhân Vi Phạm đều ở dạng <Thiếu Nhân Quyền>?
Chúng tôi xem tình hình Chính-Trị, Xã-Hội Venezuela..
Và nhận-xét, nếu Việt-Nam hôm nay không cải-thiện?
Sẽ rơi vào Căn-Bệnh Thiếu Nhân-Quyền trong Khu-Vực..
Nội-Chiến sẽ đến gần, không kém Venezuela, Ukraine?
Tại Thái-Lan, Khối Quyền-Lợi, phân-phối rõ Bất Công?
Tại Ukraine, cũng vậy, Chính-Quyền ngả theo <Phe Vì Quyền Lực>?
Tại Syria, Chính-Quyền xem ra vẫn Dùng Quyền-Lực?
Đều thiếu <Tôn Trọng Nhân Quyền>, hay Phân-Phối Quyền-Lợi không đều?
Như Lời TT Nguyễn-Tấn-Dũng ở Liên-Hiệp-Quốc hôm nào..
Đa-số Người Dân vẫn rất nghèo, trên Thế-Giới?
Chỉ 1% thôi, Làm Chủ <Quyền Lợi lẫn Tiền Tài> trên Thế-Giới?
Phải chăng, Đó cũng là một Dạng <Thiếu Nhân Quyền>?
Mà Nhân-Loại vẫn Giết Nhau trong Dòng Lịch-Sử?
Chúng Ta Cải-Thiện thế nào? trong Quê-Hương nhỉ?
Và Tuổi-Trẻ hôm-nay, xin đừng <Sao-Lãng Cuộc Sống> của Mình?

Tran, Vanson – 2/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://www.theguardian.com/world/venezuela
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Syria

English Translation:

THE DISEASE OF LACKING HUMAN RIGHTS IN OUR WHOLE HUMAN WORLD
(Palavering, Social Issue)

Socialist Vietnam has just completed its Human Rights Report at the United Nation. I am happy, because Prime Minister Nguyen Tan Dung had a wonderful speech. Generally, he viewed the world and particularly Vietnam, today, in his dream for his fatherland. But something is not right, domestically, I realized in details with its worse social qualities. Vietnam Government’s Theory and Practice have been evaluated under the acceptable Required Medium Level.

Theory Speaking, VN Constitution and its Political System are not respected and implemented respectfully; because, the Country Management Power or the Executive Branch is not implemented by all Citizens, particularly without any allowed different parties inland at all. This Power is permanently hold by the Communist Party for serveral decades or forever, as the Constitution Article 4 has fixed. Not any Social Civic Groups can dispute this Right of Communist Party at all, nor any Individual. If being violated, they are classified as the Enemy Force of the Nation and put in Jail.

In the country, this Totalitarian Form has been systemizing the whole people and forcing them to stand with the Communist Government (Communist Party) who is leading the Nation. Threfore, this Theory, to me, has no Qualities at all? Now, we’d better consider the Practice of the Leadership of Socialist Vietnam; by observing the Citizen Life and their Social Welfare Conditions or Benefits. Their actual Social Welfare is unfair if comparing the Per Capita between Poor Class of People & the High Class of Governmental Cadres. Socially, the Gap of the Rich and the Poor is a critical problem.

The past revolutionary soldiers still receive Social Injustice and are still poor; their daily life is not improved as their dream of An ideal Communist Society as before. Just a dream! For the Lands & Properties of the country, people are advised that they are belong to the People; however, in reality, who are the Owners of these Lands and several other Properties, as they have seen in the last decades? The New Class of Rich Men is increased so fast, while the Poor Class of People stands still, but they receive Injust Social Welfare for long, without health care and insurance; Old people without Housing, Unemployement has no Job Support, and, In the big cities, there are more and more Social Problems, etc..

The situation of our country is similar Thailand, Ukraine, and Venezuela or not? Personally, the Violations are related to the Lack Of Human Rights in socitety in compared with Venezuela Present Situation. If Vietnam neglects its Improvements in this Social Area, it will be classified as The Nation without Human Rights in the Region. Its Internal Revolution or War could be happened sooner or later. As in Thailan, to me, there is still an Injust Distribution of of Interests among its people. In Ukraine, the Divided Government, due to Power of Interests, has caused the present turmoil for their nation. In Syria, the Government still uses its Military Force to destroy Opponent Force without considering their Justice Social Needs. In fact, as PM Nguyen Tan Dung mentioned at the United Nation Conference, our World today Majority is still poor and just 1% of Nations are the Owners of the Rest of Property of the World. Could that be the Form of Injust Human Rights of our Whole World Today?

Is That also the Reason of our Mankind has been killing each other in our History as of now? What Do You, the Youth Generation have to do, to improve Our Nation? Please don’t neglect your own Life in this Globe.

Tran, Vanson – 2/2014

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: