CONSIDERING PM NGUYEN TAN DUNG WONDERFUL SPEECH?

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ NƯỚC TA QUA BÀI PHÁT BIỂU CỦA TT DŨNG

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Thật muốn nói, song  tôi lại sợ nói,

Nói ra rồi, vì đa số, đã vào tù?

Thôi tôi mượn tạm  <Lời rất Ấn-Tượng> của một Người,

Để tiếng nói của mình còn vang vọng?

Tôi nhớ rõ Bài Phát-Biểu của Thủ-tướng Dũng..

Hồi đầu năm, Chất Lượng thật quá hay!

Ông nói Mình phải Cải-Thiện những Mục sau đây:
Nếu không, Đảng Sẽ Đi Sau nhiều Tiến-Bộ:

Một Dĩ-Vãng đau thương đáng buồn của Dân-Tộc,

Phải được Đền-Bù, Vết Thương phải Chữa Lành,

Giấc-Mơ của TT Dũng là một Thế-Giới Hòa-Bình,

Trong đó Nhân-Quyền Người Dân phải được <Quân-Bình Lạc-Phúc>,

Ông khao-khát một Mầu Xanh cho Toàn Dân-Tộc,

Một Mầu Xanh cho Đất Nước Quê Hương..

Tôi nghe Bài Diễn-Văn hay quá, rất say-sưa..

Theo Dõi mãi như tầm nhìn Người Chiến-Sĩ,

Như Người Lính Vô-Danh của HĐ Alexandre Dumas?

Đổ máu cho Nhân-Loại này Tình Nhân-Bản vô-bờ..

Chợt Tôi suy-nghĩ, đến 2 Dạng Mầu Cờ,

Của Huynh-Đệ Việt-Nam Trong/Ngoài, vẫn còn Bế Tắc,

Vẫn Sử-Dụng những Nhà Tù nhốt Người Đối-Lập?

Vẫn chưa Nhả <Quyền Quản Trị> cho Toàn Thể Nhân-Dân?

Vẫn duy trì Độc-Đảng Toàn-Trị tại Quê Hương?

Vẫn chưa thấy Quân-Bình Giầu-Nghèo, cho Toàn-Dân Lạc-Phúc?

Vẫn đầy dẫy Các Đại-Gia giầu thêm, ĐVCS?

Nhóm Lợi-Ích bao vây, khai thác Lao-Động Nghèo?

Luôn E-Sợ người Anh Em TQCS ở Bắc-Phương?

Luôn Lép Vế thiệt-thòi, giảm đi Lòng Ái-Quốc?

Bình-lượng Lời Nói và Việc Làm của <Ngài Thủ Tướng..>?

Đối Nội thôi, Lý Luận sai Thực-Tế rồi?

Trong bao lâu Chất-Lượng Văn-Hóa định-lượng Lạc Sai?

Thực Tế,  Quê Hương ngày càng thêm Phân-Hóa?

Tôi hy-vọng những Lời Phát-Biểu của Ngài Thủ Tướng..

Phải Can-Trường mà Thực-Hiện cho Toàn-Thể Dân Ta?

Bằng không, sợ <Dạng Thái-Hòa> sẽ Tự-Hoại trong Ta?

Và Thế-Giới không bao-lâu, sẽ nhận ra <Sai Lời Nói>?

 Vanson Tran – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO:  Bài Phát Biểu của TT Nguyễn Tấn Dũng tại LHQ:

http://www.youtube.com/watch?v=_CE_pvVRVII

( DRAFT NOTED:  Nội Dung Bài Phát Biểu: vinh dự – phat trien the gioi – dong gop ttk vao LHP – 100nam qua – KH & CN – CS cai thien – HiemHoa tiem tang – UocMo Nhan Loai con xa – van XĐCT, KTPT ty nguoi van NgheoKho- KH cao van chua giai quyet duoc PH Thien Nhien – 100 qua TCI, CTII, CT Lanh, CTVN, du HoaBinh nhg ChTranh van de doa – dep VKNT – tim GPHoaBinh – DienBien KhoLuong tren BĐ Trieu Tien, BienDong, Hoa Dong — Wars –PhuHop LuatPhap QT – TuanThu BQTUS COC – NhanQuyen BinhDang – HDHieuChien phai len an – HB nen tan suc tranh ChienTranh – PhuNu & TreEm – Trai HC LHQ – TT DocLap & VanHoa cua nhau – Long Tin ChienLuoc vun dap – RoBo CamVan – CuongQuoc là Luc KienTao Hoa Bình nhat la LHQ – Chong Doi Ngheo 40% in 1% DSTheGioi – Poor & Rich Gap increased; >1bil of People are still hungry – KhiThai TraiDat Nong ThienTai Benh Dich, Nuoc Ngheo them khon khó – Can Chung Lung Gop Sức – Sư San Sẻ của các Nuoc Giầu – Người Giầu – CDQT can long Nhan Ai – CT NghiSu sau 2015 Xoa het Doi ngheo – Bao Ve Hành Tinh- GiaiQuyet Chung nhg V/De Nhan Loai . Tinh Than Chien Đáu cua ng Linh cua HD Alexandre Duma – moi VN 1 lương bom đạn – Peace People – Close the Past changing and Adapting and Geting Along – Developing with Better Org and Policies – Human is the Center of Development. VN & ASEAN – Doi Tac Tin Cay – TangGia SanXuat cua VN – Concluded with my Belief directing to the World of No Wars, but Peace and the Green Color for All )

 English Translation

THE POLITIC SITUATION OF OUR COUNRY THROUGH MR. PRIME MINISTER DŨNG’S SPEECH.

(Palavering, Social Poem)

 I really want to talk, but I am afraid, just because several have been in prison after expressing their idea? So I must mention some impressive statements of  Prime Misnister Dũng, in his recent Speech at the United Nation Conference of Human Rights and I hope my mentioned ones are influential to others.  Most of his statements are so very high qualified to remember, particularly the World, We must improve the Following Aspects; otherwise the Communist Party of Vietnam would be behind all of these Improvements:

 Our People’s Past Sufferings must be compensated & their Wounds must be carefully cured to be recovered.  PM Dung’s Dream is the Peaceful World, in which People or Human Rights must be balanced with Everyone’s Social Welfare.  He desires a Green Color for All Peoples in the World as well as his Country.

 His famous Speech inspired me so much, very dreamingly and I follow words by words like I were in a Fighting Soldier Position, the Unknown Soldier of Emperor Alexandre Dumas in our World History?  He should sacrifice for Human Beings with his immense Humanity Love.  But suddendly, I recall at our Presence, with our Two Different Colors of our Flags, One is Red inland and Another is Yellow in overseas, of Vietnamese Brothers ‘  Uncompromised Relation as of today.  Meanwhile, domestically, the Powerful One Party Government still applies its System Of Prisons to keep Anti-Government’s Injustice Policies.  First, the Communist Party has seized its Power itself for so long and has not given It to its whole People. 

 In the country, there is only One Totalitarian Communist Party which has not realized Good Social Programs, balancing the Poor & Rich Gap Level or Social Welfare Level at all.  Many High Cadres become richer and richer, while People, particularly Labors’ Payment is still cheap and their Living Condition is poorer and poorer; because they have been exploited by several Groups of Capital Interests, by paying Cheap Labor Salary and collecting Higher Profits. 

In addition, the Government seems to scare Red China Leaders in the North, always giving up Vietnamese Natural Resources and People Interests.  Internally, if Evaluating Prime Minister’s Statements of his Speech, we found there are so many Errors and Differences?

 Whenever Vietnamese Cultural Qualities are not well balanced or wrongly balanced, our People will be separated and divided more and more in Reality.  Personally, I hope Mr. Prime Miniter would be more courage to Accomplish What He Said for our Whole People.  Otherwise, our Fatherland Peace and Happiness will be internally destroyed , and The World will be discovering our Wrong Attitude between Our Words and Our Doings!

 Vanson Tran – 2/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: