WHAT SOCIAL MODEL AND SOCIAL DYNAMICS WILL MUTATE OUR VIETNAMESE CULTURE?

MÔ HÌNH NÀO, ĐỘNG LỰC NÀO SẼ

CHUYỂN HOÁN NỀN VĂN HÓA VIETNAM? (NVHVN)

 (Thơ phiếm luận, xã hội)

 Tôi vẫn cho rằng NVHVN không đứng im?

Như một dòng sông, vẫn chẩy âm thầm..

Hay có lúc chúng ta thấy nhiều làn sóng?

Nhưng dung dịch nước dòng vẫn luôn thay đổi..

Vì hóa chất lắng đọng hay hội nhập theo dòng..

Tôi còn nhớ một danh ngôn trong lớp học,

Thầy giáo tôi bảo, Đức Phật thường bảo..

Các Con chẳng bao giờ <Tắm lại được> Nước dòng đâu?

Cả lớp chúng tôi hỏi Thầy, một loạt dơ tay,

Sau giải thích, thì ra, Hóa Chất nước dòng luôn luôn đổi..

Hóa Chất ngày hôm qua và hôm nay khác..

Dù Ta cùng xuống tắm một bến sông?

Xem ra, cũng thấy những chuyển-biến của NVHVN?

Từ những Thời xa xưa cũ  cho đến Thời Đổi Mới?

Hôm nay Ta, thời-kỳ Định Hướng vào TTKT..

Bạn thấy gì, trong mệnh-đề <Triết Học Xã Hội> thế-kỷ qua?

CácTriết-Gia nói, có Tiền-Đề, thì sẽ (có Phản-Đề, đến Hợp-Đề?),

Họ tạm lấy mốc thời gian, trong ❤ dòng Thời –Kỳ chẩy>,

Chế độ Phong Thực chính là Tiền-Đề nhé!

Còn Phản-Đề chính là Cuộc Cách-Mạng Chống Thực-Dân?

Và hôm nay, Ta tưởng có một Hợp-Đề?

Không, chúng ta chưa đi đến một <Hợp Đề cân đối>?

Tóm lại, chúng ta vẫn sống theo <Bên dòng của MT Văn Hóa>?

Thế-Giới loài người vẫn biến chuyển tại Quê-Hương?

Nhìn vào Yếu-Tố và Động-Lực của Non Sông..

Ta phải nói, Lập-Trường Dị-Biệt còn khá nhiều <trong MTVH>?

Nếu Lập-Trường A cứ bỏ tù những <Người Đối-Kháng>?

Hậu quả sao? Ta tạm mượn Ví-Dụ Gia-Đình..

Trong 10 Đứa Con, Tính-Tình khác biệt, đương-nhiên?

Muốn Hợp Đề, chúng ta cần Hòa Giải?

Tương tự Hòa-Giải Tình Vợ-Chồng và Con Cái..

Thường phải Quân-Bình Quyền-Lợi cả Vật-Chất lẫnTinh-Thần?

Theo tôi, MTVH, tạm gọi là một Gia-Đình?

Cũng vậy, Chính Quyền luôn cần đến <Quân Bình trong Hòa Giải>?

Một khi mà quá độc tài Vai-Trò Phụ-Huynh, Cha-Mẹ,

Chóng hay chầy, tạo Phản-Ứng của các Con?

Một MTVH tương tự, gồm có mọi Thành-Phần?

Sẽ đòi hỏi một Công-Bằng trong Nhân-Quyền, Xã-Hội?

Những Động-Lực Phân Hóa và Bất-Công Xã Hội..

Chúng vẫn là những Yếu-Tố chia rẽ Quốc-Gia?

TT Nguyễn Tấn-Dũng trong Bài Phát-Biểu Đầu Năm..

Ông đã nhìn thấy một Nhu-Cầu Quân-Bình Quyền-Lợi?

Nhà Lãnh-Đạo nếu Can Trường & Dũng Cảm..

Sẽ làm nên Một Danh Sử của muôn đời?

Bằng không, MTVH Việt vẫn Tan-Tác nhiều nơi..

Khó Hòa-Giải để tiến hành Một Hợp-Đề Xã-Hội?

Tôi ước mong Tinh-Hoa của các Nhà Lãnh-Đạo..

Sẽ đi vào Đúng-Hướng của Tiến Bộ Loài Người..

Nhất là Dòng Văn-Hóa Nước Việt mới Phục-Hồi..

Cần phải Quân-Bình Mức An Toàn Lạc Phúc,

Năm Giáp-Ngọ, Ngựa như rẽ Đường Hạnh-Phúc?

Kỵ-Mã trên lưng, xin hãy Can-Đảm phi thường?

 

Tran, Vanson – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_change

http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology_of_culture

https://www.um.es/ESA/Abstracts/Abst_rn21.htm

www.britannica.com/…/social-structure

www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap7.htm

http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap7.htm

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2014/02/140209_nguyenductruyen_vn_reforms.shtml

 

English Translation

What Models & Social Dynamics Will Mutate Vietnamese Culture? (VC)

(Palavering Social Poem)

 I always believe Vietnamese Culture does not stand still. Like a river, it has been quietly flowing or we’ve seen, sometimes, its several waves, but its water substance has been changed, just because of its chemical mixture along its stream flow reacted.  I also remember my teacher’s explanation in my philo class about Buddha’s famous statement, “My dear sons, you can’t take another bath in the river flow, no more”.  All of my class raised hands and asked our teacher; then he explained in details that the Chemicals in the riverstream always changes differently.  The present chemicals that  will be changed tomorrow and they will be different, even you will take your bath at the same spot of the rivershore.

 Similarly, we’ve seen several mutations in our Culture, since the old time till now, our new development period, even now, the political direction into the Economy Market?  What have you seen in the Equation of Social Philosopy in our last century?  The Social Philosophers have mentioned when we have a Thesis, we should have an Anti Thesis, and then a Synthesis as well. Probably, they have fixed Historical Time into 3 phases of periods of time flowing like a river?  The Feudalism and Colonialism should be the Thesis?  The Anti Thesis should be the anti Colonialism Revolutionary period, and today, we are in the Social Synthesis Process, do you think?

 Not at all, we haven’t found any Acceptable Balance Synthesis yet?  In brief, we are still living along with our Culture Environment and the World is still being changed right in our country.  Looking carefully into several Elements and Social Dynamics of our country, we must say, there are several Differences in our Culture.  If the Strongest Standpoint of A has a fixed policy and put any Different Party in  prison, what will the Society be in result?  We take an example of our Family with 10 Children with different characters, naturally, we must know how to compromise their Differences to have our Happiness, the Synthesis, specally in our  familial cultural context?  It is similar as the Compromise our Husbands and Wifes with our Children?  Following me, Vietnamese Culture like Big Family.  Therefore, the Government must know how to compromise in balance, both material as well as intellectual needs of the People?  When Parents are strict Dictators with strick Policies, sooner or later, Children will have their Reflections or Feedbacks?

 So, similarly, in Vietnamese Culture, we have several different Groups and Members and they should request their Social Justice, like in Human Rights, and in Social Benefits as well. So, the divided and unjust social dynamics are always the results of National Divisions, if the Government treats unfair to these Social Elements in the Country. Prime Minister Nguyen Tan Dung’s Speech, at the  beginning of the new year has a richly understanding about VC and a necessary Balance of Societal Welfare or Benefits?

 The good Leaders require to have Courage & Bravely Character to make History, a famous Sample for the Country for ever..  If not, VC will be torn out in pieces and hardly peaceful to reconcile or to reach the Social Synthesis. I hope our VC Leaders would have An Outstanding & Elite Think Thank Ability in this period, particularly our Vietnamese Culture has just been recovered recently.

 In brief, Vietnamese Culture must balance its Social Welfare Level among its People.  In the New Year of the Horse, National Cavalry and People are directing to the Happy Direction of Life and on the Horses of this very Culture, I would like to send my Message to the Elite Leaders: Please Be Courage the most to realize Your Goal for our Country. We are waiting for the Real Happy Synthesis fo our Vietnamese Culture so far!

 Vanson Tran, 2/2014

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: