TOGETHER, WE MUST PUSH VIETNAM BOAT TO GET OUT OF TROUBLE?

CÙNG GÓP SỨC ĐẨY CON THUYỀN VƯỢT SÓNG?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Thuyền Việt-Nam đã bắt đầu vào Triền Sóng?

Có lẽ TT Nguyễn-Tấn-Dũng, <vị Thuyền-Trưởng> đã nhận ra?

<Trong Diễn-Văn>, TT Dũng phác-họa Tình-Trạng khá rõ ra?

Và ông trách-móc những cuộc Chiến-Tranh trong Lịch-Sử,

Khiến <Dân Nghèo Địa Cầu> càng Nghèo hơn & thêm Cơ-Cực?

Ông hô-hào các Đại-Cường nên quan-tâm Giúp Việt-Nam,

Cần thông-cảm và chia-sẽ sự Cộng-Tác của Việt-Nam,

Trong những thập niên qua, về Phần Đóng-Góp?

Từ một Nước Nghèo, Chiến-Tranh & Bom Đạn,

<Một Việt-Nam điêu-tàn>, nay đã tạm yên-ổn và đủ ăn,

Dư thóc gạo, nông-sản xuất-cảng đã nhiều năm..

Và sẵn sàng cộng-tác cùng CĐ Quốc Tế.

Trong những thập-niên gần đây, nhìn chung VN-XHCN..

Cũng như TH-XHCN, đang phát triển ở <Mức Đáng Mừng>?

Tuy nhiên, song song với những Tiến-Bộ này,

Vẫn có nhiều Dư-Luận & Tường-Trình về <VN Thiếu Nhân Quyền Nội Bộ>?

Thứ nhất, VN-XHCN vẫn duy-trì Dạng Độc-Tài Toàn-Trị?

Sẵn-sàng Bỏ Tù những Lực Đối-Kháng, Đòi Tự-Do?

Như Bản Hiến-Pháp đã vi-phạm Quyền Ngôn-Luận Tự-Do?

Như sử dụng Lực Lượng Công-An như <Đoàn Kiêu Binh Vô Pháp-Luật>?

Như Độc-Quyền bảo-vệ Đảng Mình luôn nắm <Vai Trò Lãnh Đạo>?

Như Không Chấp-Nhận <Tiếng Nói Đối Lập>, hoặc Tham-Gia Chính-Trị Non-Sông?

Chỉ Bảo Vệ Đảng Mình, không Hợp-Tác <Đảng Phái khác Lập-Trường>?

Nạn Bè Phái duy trì Lợi-Quyền, từ <Trung Ương vào Thôn Xóm>?

Người Dân đã mất Đất-Đai trong nhiều < Đợt Kỳ Quy Hoạch>?

Những Sự-Kiện đó, Diễn-Văn của Thủ-Tướng không đề-cập?

Xóa-Đói Giảm Nghèo không chỉ là Lý-Thuyết xuông?

Các Lãnh-Tụ, và các Viên-Chức của Chính-Quyền XHCN-VN..

Như không thấy, nhiều thập-niên, vẫn chưa Cải-Thiện?

Xã Hội lưỡng-thể và Hố Giầu-Nghèo càng ngăn-cách?

Giai-tầng Cán-Bộ Cao, đa-số đã trở thành <Các Đại Gia>?

Nạn Tham-Nhũng và Tập-Đoàn Lợi-Ích trong nước gia-tăng..

Nó đã ảnh-hưởng & gây nên nhiều <Tệ-Đoan Xã-Hội>?

Những Khiếm-Khuyết về Quản-Trị Quê-Hương trong Nội Bộ..

Chưa hoàn thành xong, dù ở Mức Trung-Bình?

Dân-Tộc vẫn 2 Phe Quốc-Cộng, chưa đủ phân-mình?

Bên Thắng-Cuộc, Bên-Thua, vẫn Cờ Vàng, Cờ Đỏ,

Nền Văn Hóa <Gene Cộng Sản> như không thực-tâm Hòa-Giải,

Và Lực-Quyền thì Độc Chiếm, Hưởng-Thụ nhiều năm?

Chưa kề, nhìn vào <Xã-Hội, Dạng Lưỡng-Thể> càng cách ngăn?

Chính Sách Tuyên-Truyền nổi hơn Việc Làm Thực-Tế?

Chúng-Ta cần phải cùng nhau Dấn-Thân, cùng Vận-Động?

Để Cánh Đồng Văn-Hóa Việt-Nam ngày được tốt-tươi?

Bằng Ý-Thức, Thực Hành tích-cực & Vận-Động Đấu-Tranh..

Mới có thể Thăng-Hoa Quê-Hương Chúng Ta thực-sự?

Bằng không, <Hệ Lụy Lịch Sử VN>, vẫn còn kéo dài, tiếp-diễn?

Dù ở Hôm-Nay, hay nhiều <Thế-Hệ Trẻ> tương lai?

<Nền Văn-Hóa Việt> sẽ mãi mãi èo ọt… khó Thăng-Hoa?

Sẽ khó phục-hồi, vì những <Khối U, của Văn-Hóa Ung-Thư> di-truyền Cộng-Sản?

 Tran, Vanson – 2/2014

 NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:

http://www.youtube.com/watch?v=PF4ao7om5DU

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu/cacbaiphatbieucuaThutuong

http://www.voatiengviet.com/content/khong-the-trang-tay/1844351.html

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2014/02/140205_upr_2014.shtml

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-at-gneve-upr-02052014083505.html

http://www.youtube.com/watch?v=PF4ao7om5DU

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu/cacbaiphatbieucuaThutuong

http://www.voatiengviet.com/content/khong-the-trang-tay/1844351.html

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rolling_news/2014/02/140205_upr_2014.shtml

http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/vn-at-gneve-upr-02052014083505.html

http://www.youtube.com/watch?v=rzvbIOj0wJw

  

ENGLISH TRANSLATION

 TOGETHER, WE MUST PUSH VIETNAM BOAT TO GET OUT OF TROUBLE?

(Palavering, Social Issue)

 Viet Nam Boat has reached into the Strong Wave Basin? Prime Minister Nguyen Tan Dung, probably, has realized? In his Speech at UN, he has drawn the picture prettily clear and he blamed the Historical Wars that have caused the Global Poor Class of People, more miserable? He called for the Superpowers to consider and help Vietnam.

Superpowers need to share with Vietnam in its contributions. Particularly in the last decades, Vietnam’s Sharing Part, from the War Torn, Destroyed & Poor Conditions, today has become a better country which exported highest quantity of Rice to the World.  Vietnam is ready to coorporate with the World Community.

 In recent years, Red Vietnam as well as Red China have developed their Economy fairly well.  However, domestically considering, in paralel with the above mentioned  improvements, there are still a lot of Rumors and Reports about Vietnam’s Lack of Human Rights among very its People.  First, Red Vietnam still maintains its Totalitarian Form of Government, ready putting in prison Different Standpoint People who request for Freedom.  Like Vietnam Constitution for example, it has violated the Human Rights of Freedom of People. Like the way of using its arrogant lawless Police Force, very roughly treating its own people. Like the Top Party Members, always protect Communist Party and maintain in power for several decades without giving up any Managing Benefits to Other Parties.  Like Communist Party does not accept other Politic Parties inland to engage in the Country’s Managing Affairs to any other  party, except Communist Party.  This Form Of Communist Party Organization has been systemized from the Central Level to Hamlet One. Countrymen have lost their lands in several times in the Nationalized Projects in the Government?  The above Social Problems are not mentioned by PM Nguyen Tan Dung. 

 Eliminating the Poorness of People can’t be on theory, but must be exercised with realistic plans from the top level to the lowest class of people, without improvements for years, when the dualistic form <between the rich and the poor> is seen clearly in Vietnam Infra Structure of Society? Because, the Government’s High Cadres have been well benefited and become Rich Class People, causing Social Problems of All Kind in life.

 

The Good Projects and Accomplishments in Country have not been improved as said by PM Dung at its balance, while Vietnamese Society is still divided into two Parts, one, the Winners, Communist Part inland, with red flags and another, the Loosers Part, is Nationalist One, in overseas with yellow flags.  Vietnam Culture with Communist DNA has no Compromise Sign and Communist Party has occupied the Excecutive, the Legislative, and the Justice Branches for so many years without any Fair Referendum. They just mentioned on Televisions’ Propaganda Programs.

 It seems to me that All of People must engage into Cultural Projects or Election Campaigns to improve our Culture much better?  We should positively engage into the Right Direction, intelligently and practically, to gain our Real Cultural Promotions.  If not, our Historical & Communist Ideological Implications are not changed for longer, even in this Young Generation or Several Future Ones. Vietnamese Cultural Land is uniquely painted with Red Color, with its Confused & Incurable Symtoms, being unrecovered, just because of its Cancer Gene of Communism Being Maintained in this very Vietnamese Cultural Body for ever?

 Tran, Vanson – 2/2014

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: