What Economic Modal Will Bring Good Wefare To People?

DẠNG KINH TẾ NÀO MANG LẠC PHÚC CHO DÂN TỘC?
(Thơ phiếm luận, kinh tế, xã hội)

Tục-Ngữ, “Đói cho Sạch, Rách cho Thơm”,
Rõ ràng là không có Ai Tham Nhũng?
Hay ý-nghĩa, “Giấy Rách phải giữ Lấy Lề”?
Cũng mang nghĩa là Tiếng Thơm Văn Hóa?
Từ khi Lý-Tưởng Cách Mạng, Bác Hồ dậy..
Có <Điều Hay>, song cũng có “Điều Chả Hay”?
Không phải <Ông Bố> tôi nói hoàn-toàn đúng đâu?
Làm Con Cái, tuân theo <Phần Hay> mới khá?
Cứ Nhắm Mắt nói, Tao theo Lời <Ông Bố>,
Sẽ có ngày Con bán <Thóc Giống>, Con ơi!
Đó là Lời Khuyên của Thầy Giáo tôi!
Lớp Trung Học từ những Ngày Xưa Cũ..
Ổng nói, “Nhân Vô Thập Toàn” là Ý ấy?
Thế cho nên, Thời-Gian, Văn-Hóa lại càng cao?
Giống như có nhiều <Cổ Vật> rất rẻ tiền,
Mua ít lâu sau, bán Nó ra <Bạc Triệu>?
Có một Thói-Quen của Người Dân nghèo khổ,
Là Ăn Tiêu phải Tính Toán trong Nhà?
Bà Mẹ tần tảo dù là Quang Gánh thôi,
Nhưng vẫn nuôi nổi <Đàn Con>, làm lên <Ông này, Bà nọ>?
Bà vẫn khuyên Đàn Con, Học-Hành chăm chỉ,
Giữ cho Tâm-Hồn và Thân-Xác phải quân bình,
Đừng bao giờ Làm Mang Tiếng Gia Đình,
Đó là <Giấy Rách> lo <Giữ Lề> cho tốt đấy?
Nền Văn-Hóa VN, tạm tính từ thời <Đinh Lê Trần Lý>..
Cái Gì hay, và Cái Gì chẳng hay?
Các Nước, không phải cứ <Giầu, Phát Triển>, là hay,
Bạn đừng tưởng, Mức Lạc-Phúc Toàn-Dân, Họ kém,
<Bác Karl Marx>, có lẽ lúc đầu, mang Ý ấy?
Sau các Đệ-Tử học rồi, lại Tẩu-Hỏa Nhập-Ma?
Bạn hãy xem Phần Tham Khảo dưới đây,
Nhiều Nước Nghèo, nhưng Họ thơm tho lắm!
Thế-Giới vẫn ca-tụng một số Quốc-Gia theo Xã-Hội..
Tham-Nhũng rất nhỏ này, <Lợi Tức Dân Chúng> khá quân bình!
Khuynh-Hướng này vẫn diễn-tiến thoải mái hiện nay,
Họ không Giáo-Điều cứng-ngắc như nhiều Nhà Lãnh-Đạo,
Theo tôi, mỗi Gia-Đình cũng tùy theo Hoàn-Cảnh..
<Khéo Làm thì No, Khéo Co thì Ấm?>
Dạng Thích-Ứng nào mang lại No-Ấm lẫn Quân-Bình?
Thiểu số Người Giầu, tạo Đa Số Dân Nghèo..
Là dạng Bất-Quân-Bình trong Môi Trường Lạc Phúc?
Nền Văn Hóa ta, xem Hôm Nay hơi Quá Chớn?
Dám Chơi cả Tầu Ngầm, Nguyên-Tử, Trèo Cao?
Mong rằng các Nhà Lãnh-Đạo của Việt Nam..
Hãy nên Xét Nét câu tục ngữ, <Liệu Cơm, Gắp Mắm>?

Tran, Vanson – 2/2014

NGUỒN THAM KHẢO:
http://blog.peerform.com/top-ten-most-socialist-countries-in-the-world/
http://www.forbes.com/sites/…/is-president-obama-truly-a-socialist/‎
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131203_corruption_survey_ti.shtml
http://www.un-documents.net/ocf-03.htm‎
http://www.econlib.org/…/ThirdWorldEconomi…‎
http://www.ic.keio.ac.jp/en/download/…/2001_5Tanzania.pdf‎
http://www.africa.ufl.edu/asq/v1/2/2.htm‎
http://www.thecanadianencyclopedia.com/article/fiscal-policy/‎

English Translation

What Economic Modal Will Bring Good Wefare To People?
(Palavering, Social, Economic Issue)

Vietnamese Proverb says, “Be clean even you’re hungry, Be noble even you’re poor”. This Society has no Corruption Makers, hasn’t It?. Another proverb says, “Even the Book Papers are torn, we should keep Its Good Frame”?. I believe those require us to keep our Cultural Honor?

Since our Revolutionary Ideology has been taught by Uncle HO, we have found some Goodpoints but some Shortcomings as well? My Dad, for example, he can’t be perfect in what he said. We are children and we should listen to the Good Part of his speech. If keep your eyes blind and follow our Dad Statements 100%, someday, we will be wrong! This statement was my Teacher’s in my high school classroom long time ago. He still mentioned, “Mankind Is Not Perfect” and I think He means That?

Therefore, through Time, our Culture would be more progressive like an Antique Piece we stored in our home and sold out, very suprise, with a wonderful price. There is a habit of Poor Class People to teach How to estimate their Home Economic Expense to meet their Icome. Like a Mother who just uses her humble pair of containers to do business, but she can raise her kids to become high class ranks in society. She consistently advised her children to study hard, to keep their balance in Mind and Physical Energy, and never destroy their Family Self Esteem, never. Following me, Those Are Good Book whose Frame Is never destroyed, even its pages are torn out?

In our Vietnamese Culture, since the Period of Đinh, Lê, Tran, Ly Dynasties, we have known what are goodpoints and what are sortcommings? So, not any Developed and Rich Nation is completely good, and verse visa. Some poor Nations are known with their famous and balanced Level of Social Welfare among their People.
And following me, Mr. Karl Marx has thought of This Meaning at the begining period? Then, his Students in next generation have learned in different direction and practice his theory wrongly? Please consider these parts, in the following References. Because, several Poor Countries still keep their Cultural Honor always, as praised by the World. They have very few Corruptions and their People Welfare Level has been balanced for long!

This Social Direction has been applying for today as well and their Social Theory has not been fixed as some other Leaders of some Countries. Personally, it depends on different conditions of situations in which, People Must Be Caculating Carefully to have Good Living Conditions for themselves and their Country. The minority of Rich People and the Large Number of Poor in a Society is the worse Ratio because It is not Balanced in Social Welfare, at all.

Today, our Vietnamese Culture has been adapting the Modern World in an Excessive Rate, because the Government has bought even Submarines and stored Atomic Energy in this small country? I hope Vietnamese Leaders will consider our Cultural Proverb, “Depending on our Rice Level in the Cooker, We Will Pick Up the Sauce or Alimentation”?

Tran, Vanson – 2/2014

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: