RED CHINA BUSINESSES IN AFRICA

TRUNG HOA XHCN KINH DOANH TẠI PHI CHÂU

(Thơ phiếm luận, kinh tế, xã hội)

 Tài Buôn-Bán, anh Tầu không kém anh Do-Thái?

<Có một Tin Đồn>, người Trung-Quốc XHCN tràn ngập Phi Châu?

Sự Thật đó,  không phải Tin Đồn đâu,

Tôi còn nhớ <Tài Kinh Doanh>, Người Tầu nổi tiếng?

Tại Việt Nam, thời VNCH, một Vùng Chợ-Lớn..

Và Hiện-Nay, thời VN-XHCN, <Ba Tầu Ảnh-Hưởng> càng nhiều hơn?

Bạn hãy so sánh, quan-sát kỹ mà coi..

Hay tìm hiểu <Lượng Nhập Siêu tại VN> hàng năm càng rõ?

Chưa kể nhiều Không-Gian, Người Tầu vào khai-thác?

Tứ Cao-Bằng, Cốc-Lếu, các Vùng gần Biển-Đảo, Thảo-Nguyên..

Tôi chưa kể,<TH-XHCN, pd Kinh-Tế>, đã trở thành Đại-Gia

Mang Túi Bạc, dử rất xa, ngoài Lục-Địa?

Phi-Châu từ lâu nay, các Quốc-Gia Tây-Phương khai-thác?

Trả Độc-Lập hết rồi, song lại không <Giúp Đỡ Thực Tâm>?

So sánh nhiều Ngành Công Nghiệp tại Phi-Châu,

Con số Thống-Kê của <Kinh Doanh Red China>  cao hơn Pháp?

Mời Độc-Giả hãy tìm hiểu hơn, ở Phần Tham-Khảo..

Kinh-Tế Thị-Trường Thế-Giới rất sôi động Cạnh Tranh,

Và Hôm Nay, khi quan-sát nến Kinh-Tế Phi-Châu,

Người Ta lo ngại, ảnh hưởng của THCS..

Tuy vậy, trong Thương-Trường, có một Môn Tiếp-Thị..

Sản-Phẩm dù nhiều, nhưng <Thiếu Chất Lượng> khó thành công?

Gần đây, Hàng Nhái, Nhiễm-Độc, thấy nhiều hơn,

Đa-số đều sản-xuất từ Chuẩn Siêu-Cường THCS?

Chúng ta cần khách-quan tìm-hiểu xem và phân-tích..

Tham-Vọng Chuẩn Siêu Cường THCS và Chất-Lượng Giao-Lưu?

Cộng-Đồng Nhân Loại, thời Hậu-Chiến rất  khôn ngoan..

Đều nhận-thức những Cái Hay và Cái Dở?

Như vậy,<Điều Gì> làm cho tinh-hoa, một Sản-Phẩm?

Vừa là Giá-Thành, vừa Tiện-Ích cho Con Người?

Không nhằm Khai-Thác, Lợi Dụng Con Người?

Tạo Lạc-Phúc tương đối quân bình cho Nhân-Loại?

Phẩm-Chất và Số-Lượng bao gồm trong Nền Văn-Hóa?

Nó bao-hàm Trên Dưới, từ Ý-Hệ đến Thi-Hành..

Nó phát-triển nhu cầu thỏa đáng của Môi-Trường?

Theo Thời Gian, Chất-ượng này thăng trầm, <Nền Văn Hóa>?

Ta có thể tạm Kết-Luận, nhìn xem TH-XHCN..

Nền Văn-Hóa mới-mẻ này, sẽ Thích-Ứng ra sao?

Một khi TH-XHCN Giảo-Quyệt, lại Bạo-Động, Khó Chơi?

Tôi tin chắc <Thế Giới Người>, sẽ Liên-Kết nhau, Cảnh-Báo?

Tương-tự trong Quá-Trình, TCII, Chất-Lượng Món Hàng Phát-Xít?

Gần như, Thế-Giới đã liên-kết mạnh, một Đồng-Minh?

Hai Quả Bom Nguyên-Tử & Tổng-Kết Nghị-Hội Yalta,

Khiến Phe-Trục bị Xóa Mờ trong Môi-Trường Nhân-Loại?

Chúng Ta còn nhớ, Hậu TCII, tiếp-theo <Chiến Tranh Lạnh>?

Của một Tập-Đoàn XHCN Nhái, của Sô-Viết Liên-Bang?

Tàn-Dư của Thành-Phần, nay Chất-Lượng Nhái siêu hơn?

Theo tôi, Dẫn Đầu vẫn là Anh TQCS?

Dạng Nhái trong nhiều Mặt-Hàng Nền Kinh Tế..

Ảnh-hưởng nhiều Dạng Nhái của <Nền Chính Trị TQCS> gần đây?

Có-lẽ cũng vì Chất-Lượng kém, Dạng Nhái ít lâu?

Cho tới khi tìm ra Cuộc-Sống này, <Nguồn Chân Lý>?

Nước Trung-Hoa dĩ-vãng, đã đánh mất đi <một Tình Nhân Bản>,

Kể từ khi <Họ Đốt Sách> của Khổng-Tử, một Nhân-Tài?

Cho đến nay, dù nhiều Cuộc Cách-Mạng Người..

Họ như vẫn mênh-mông ngoài Trùng-Dương, Phần Ý-Hệ?

Dạng Nhái của Socialism, dù quay chiều Định-Hướng?

Vẫn là theo, là bắt chước Kinh-Tế Thị-Trường?

TTKT, Tư Bản, thực sự Gốc Tây Phương?

Nó vẫn trên Tiến Trình Thăng-Hoa, nhiều Vấp-Váp?

Nhân-Loại vẫn trong môi trường Giao-Lưu biến dịch..

Thế cho nên, Ta cần Nhận-Thức rộng hơn?

Dù cho TQCS và các <Nước Nhái Chủ Thuyết XHCN> hôm nay..

<Muốn biến-dạng> thế nào, Loài Người vẫn khôn-ngoan & theo-dõi?

Tôi vẫn cho rằng Dạng Văn-Hóa XHCN Nhái.. (Fake Socialim)

Vẫn chưa ngừng ở Giai-Đoạn Chót của Tiến-Trình?

Nó cần Thời-Gian và Phản-Ứng của các <Xã Hội Văn Minh>..

Sẽ Điểu-Chỉnh, Hòa-Hợp theo Nhu-Cầu Tình Nhân Bản?

Ước mong rằng <Chỉ Số IQ/Tinh Hoa> trong các Nhà Lãnh-Tụ,

Sẽ Gặp-Gỡ nhau, Con Đường Đến Thành Rome?

Nền Văn-Hóa Nhân-Bản sẽ phát-triển tích cực Thăng-Hoa,

Cho Nhân-Loại & Địa-Cầu NhữngThanh-Bình tươi sáng!

 

Tran Vanson  – 1/2014

 

 

English Translation:

SOCIALIST CHINA DOES BUSINESS IN AFRICA

(Pavalering, Social Issue)

 

The Business Skills of Chinese are good enough as The Isareli?

Some rumor has been heard, a large number of Communist Chinese are found in Africa?

Well, it is real, not a rumor,

I recall the Talent of Chinese Businessmen, very outstanding?

In the South Vietnam, Republic Period, they occupied the whole area of Cholon..

And now, in the United Socialist Vietnam, their Influence is larger?

Please observe and compare well, the Import Quantity now in VN?

So many Places where Socialist Chinese Projects are developing their Won-Projects?

Such as Cao Bang, Coc Leu, Border Areas and Costal or even Highland Regions?

I haven’t mentioned, economically, Communist China has become a Big Bug,

With his heavy Bags of Money, they are marketing very far, outside of their Continent?

Many Western Powers have exploited Africa for several years?

When returning Africa Independence, they did not help Africa with their heart?

When comparing several Industrial Branches in this land,

The Chinese Influenced Businesses today are higher that the Ones of The French?

Please read my References for Details in this Aspect,

Therefore, the World Economy and Related Markets have become actively competitive,

Observing the Economc Expansion of Socialist China in Africa, People have more warnings?

Particularly, the emering Sub Superpower of Economy, Red China?

However, in Economy and Business, there is a Marketing Subject..

Even you produce more Items without quality, you’re not really successful?

Recently, the fake and poisioned Products are found without their quality,

Majority of them are produced from a Sub Superpower, Red China?

So, we need to be objective for understanding and analyzing these?

Specially, Red China Ambition and Its Quality of Cultural Exchange?

Mankind Community, in fact, in this Post War Period, may be wiser..

They will, naturally, realize the Good and the Bad?

So what is it? What has made to have a Wonderful Product?

To meet its goal, like Reasonable Price and Customers’ Satisfaction?

That Product aims at not exploitation & damaging people?

Plus, creating an equivalent Quality for Human Life?

Is that true that the Product Quality also found in a very Culture?

It implifies, from Up and Down, from Ideology to Practice?

And it will help to develop well, in balance, of our Society?

Therefore, any Culture may be improved or backward, as well?

“So, we must observe well how does Red China adapts” is my Temporary Conclusion

If this Newly Formed Culture is malice, bully, hard to get along?

I am sure Mankind will form into their Allies and issue necessray Warnings?

It is similar in the World War II, they did warn each other about Facism?

At the final phase, The World did form a very strong Alliance?

The two Atomic Bombs and the Yalta Conference are concluded,

The Facist Party was effaced into the Past of Mankind?

We also recall, again, the Cold War, after the WWII?

The Sovietic Union Bloc, in fact, was just a Fake Socialism?

Even it was bankrupted and still influenced us?

Furthermore, its Influenced Fake Subtance has been very hard to realized?

Following me, Red China has been carrying this Fake Subtance a lot?

The Fake Quality has been merged into several kinds of Products, in Economy?

Probably, they follow after the Quality of Red China Politic One?

To me, just because, They haven’t  reached the High Tech Level?

They must produce Fake Ones for a while?

Until, they could find out the Main Rational of a Social Problem – Humanity Theory?

Just because, Red China has lost its Humanity Background for long?

Since this Continent has burned All Wonderful Books of A Wonderful Man, Confucius?

Until now, even Several Social Revolutions have been replacing, internally?

Their Ideology seems still immense in the ocean and adapt Fake Theories?

Like, The Socialism Of China is Directed into Western Economy?

Is this true that They Are Copying the Capitalist Economy Market?

This Market is the Western Economy Market, not Theirs?

Therefore, Red China Culure will be improved but with Several Mistakes?

Well, Mankind are still processing into Large Cultural Exchanges,

Therefore, We May Realize in a Large Mirror, but We need Time?

Even so, many Fake Cultural Products are produced by Red China Today?

Personnaly, Mankind could point them out easily and they can avoid the Fakes?

The reason is:  We haven’t got out at the End of Our Cultural Processing Phase?

It still requires TIME and REACTIONS of All Civilized Societies..

They will know How To Adapt and Compromise Humanity Need of Mankind?

We hope The IQ Quality are found in our Present World Leaders,

And They Can Know How to Meet Each Other on the Road to Rome?

The Humanity Culture will be positively developed to its Top Level,

Offering Mankind and the Glove the Wonderful Dawn Of Peace!

 

 

Tran Vanson  – 1/2014

 

 

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT;

 

 

http://ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6029:phap-trung-d-s-c-t-i-chau-phi-thanh-ha&catid=44

www.brookings.edu/blogs/…/05-china-africa-sun

www.etu.org.za

www.infoplease.com/cig/economics/world-economies.html

www.debatingeurope.eu/…/why-should-europe-help-developing-countri…‎

www.punchng.com

http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: