THE STATE UNION OF PRESIDENT B. OBAMA

BÀI NÓI CHUYỆN CÙNG QUỐC DÂN CỦA TT B. OBAMA
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Trùng Tết Đông Phương của Con Ngựa rông..
Thảnh thơi, phong phú, TT Obama đọc Diễn-Văn,
Phần chính Chủ Đề , Ông tập-trung vào Kinh-Tế,
Tiếp theo sau là những Vấn-Nạn Xã-Hội An-Sinh,
Chính Sách Ngoại Giao như quả quyết hơn,
Đối với nạn Khủng-Bố, Trung-Đông, Biển-Đông, Châu Á?
Ông khích-lệ mọi Công-Dân trau giồi & Sáng-Tạo,
Phải Tự-Cường, nhiều Nhu-Cầu Kinh-Tế Mỹ hôm nay,
Phải thoát ra không bi ảnh-hưởng, Sản-Phẩm China,
Và vạch rõ Hướng Tiến Lên, của <Nền Kinh Doanh Quốc Nội>,
Các Chủ Nhân phải Nâng Cao Chất Lượng,
Phải Tương Thân, Tương Trợ Khối Công Nhân..
Phải Nâng Cao Mức Lạc Phúc, Lương Giờ,
Vì chính Khoản này mới Gia-Tăng Tiêu Thụ?
Lòng Ái-Quốc của TT Obama, tỏ bày cùng Quần-Chúng..
Có Nghĩa-Tình và Gắn Bó sự Quan Tâm!
Mặc-dù Khối Cộng-Hòa Đối-Lập, Làm Khó bớt hơn,
Vì Cộng Hòa đã thắng <Ghế Số Nhiều> trong Hạ-Viện,
Riêng tôi, tôi vẫn chưa tin-tưởng Cộng-Hòa lắm!
Họ tuy Giầu, nhưng Bảo Thủ Bạc Tiền?
Một ngày nào, Nước Mỹ đối diện <Nghèo Đói, Chiến Tranh>?
Có lẽ, Phe Cộng-Hòa mới cùng nhau Phản-Tỉnh?
Sự Chia-Rẽ, Chính-Trường Mỹ đã gây nhiều Hệ-Lụy,
Tôi mong rằng Hai Đảng nên hàn-gắn, <Cộng Tác Nhau>,
Bằng không, Sự Phân-Hóa Chính-Trị sẽ thay mầu?
Và Chuyển Hoán thêm càng nhiều Hệ Lụy..
Nhìn chung, Nền Văn-Hóa & Nhu-Cầu Nước Mỹ,
Tôi cho rằng cần CT <Giáo Dục Chính Trị Xã Hội > Toàn Dân?
Một Ý-Thức-Hệ Nhân Bản phải được Tri Hành,
Trong mọi Tầng-Lớp, nhất là giai-tầng Giầu Có,
Hoa-Kỳ có thể, sẽ sụt đi Nhiều Uy-Tín?
Nếu Dân Nghèo ngày càng thấy Gia Tăng?
Cho nên, 2 Đảng <Cộng-Hòa & Dân-Chủ> phải tương thân..
Hợp-Tác chặt-chẽ, cùng nhau Lo Cho Đất Nước,
Nền Kinh-Tế Mỹ, Các Doanh-Nhân & Tập-Đoàn Lợi-Ích,
Có Khả-Năng Sáng-Tạo sẽ mang Lạc-Phúc Cho Dân,
Nhưng nếu Ích-Kỷ, thiếu Chia-Sẻ, thiếu Hợp-Tác, Dấn-Thân,
Phương-Trình Lạc-Phúc Mỹ sẽ không tài nào Thực-Hiện?

Tran Vanson, 1/2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/143d9a1b9c77b02c
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/143db146caafd23e
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/143da10660bb5cb5
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/143dc0b9b9c25ba9
http://www.nst.com.my/world/saddle-up-for-a-bumpy-year-of-the-horse-warn-h-k-astrologers-1.473123

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: