if Our neighbor Thailand is on fire, will VN-XHCN be influenced?

THÁI LAN CÓ NỘI CHIẾN, HÀNG XÓM VN-XHCN CÓ BỊ LÂY KO?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Chính Tri Thái Lan đang cơn khủng hoảng?

Phân hóa nhau cũng do chính Lợi Quyền?

Lợi là Quyền Lợi Giai Cấp không đều?

Quyền chính  là Lực Quyền trong Tham Vọng?

Nếu phải hiểu rõ ràng trong Dòng Sử..

Lịch Sử Thái Lan, một Lịch Sử rất may!

Họ không bị Chế-Ngự bởi Đế-Quốc Thực Dân,

Có Hiến-Pháp kể từ năm 1932, tháng 6?

Trong khi VN ta vẫn đang còn tranh-đấu..

Cách Mạng bắt đầu với Đảng VN Quốc-Dân?

Người Anh Hùng Nguyễn Thái Học đã hy-sinh!

Lên Đoạn Đầu-Đài cùng với 12 Đồng Chí!

Tiếp nối, lãnh-tụ HC Minh, Đảng Việt-Minh Cộng-Sản,

Đam mê Chủ-Nghĩa này và lãnh-đạo Chống Thực-Dân,

Tuy-nhiên, ví Ý-Hệ cuồng tín quá đam mê!

Ông đã đầu tư sai, Tình Người <trong Đấu Tranh Giai Cấp>?

Tạo một Hệ-Lụy tựa bệnh Ung-Thư trong Văn-Hóa?

Những Thế Hệ sau, phát bệnh, khó Giải Hòa?

Có lẽ <Dân-Tộc Thái> đã bị phân-hóa, giống Ta?

Chia Đất Nước thành hai Phe, <Áo Vàng>, <Áo Đỏ>?

Chưa kể, sự Kỳ-Thị xem ra còn trầm trọng?

Gia tộc Gốc này, Gốc Nọ, Gốc kia?

Trong khi Văn-Hóa Hội-Nhập vẫn chưa thái hòa?

Nhiều khắc khoải trong Môi Trường Xã Hội?

Chưa hết, trong 18 lần có tham-gia Quân Đội,

Vào Chính Trường, và Cơ-Cấu Sinh-Hoạt Xứ này?

Lực Lượng Quâ- Đội, được Sử Dụng Của Ai?

Không rõ nét, không có trong Hiến Pháp?

Hy vọng rằng các Công Dân Nước Thái..

Phải đả-thông và hòa-giải những Dị-Biệt non sông..

Mới hy vọng ổn-định được Môi-Trường Văn Hóa..

Trước Biến-Cố đang bùng lên vùng Châu Á..

Nguyên Thủ Quốc Gia, Chính-Sách phải Quân Bình,

Cùng nỗ lực Góp Sức Xây-Dựng Nền Hòa-Bình,

Quần-Chúng Á Châu mới mong vào Cấp Tiến,

Nếu Cạnh-Tranh và Đào Sâu nhiều Chia Rẽ..

Không bao lâu <Miền Châu Á> sẽ hệ-lụy Chiến Tranh!

Các Dân-Tộc liên-hệ không Xây-Dựng được Nước-Non mình,

Mà Nền Văn-Hóa đặc-thù sẽ rơi vào Hủy-Diệt!

Mối Liên-Minh đang thấy trong Môi-Trường <Đông Nam Á>..

Một Việt-Nam, một Căm-Bốt, một Miến-Điện, một Lào..

Khi làn khói nóng, sẽ bắt lửa tuân theo..

Cả Tập Thể ASEAN chắc cũng đành tan tác?-

Vanson Tran –  1-2014

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.youtube.com/watch?v=tytJta008K0&feature=youtu.be

http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand

http://nguyenphutrong.net/gia-toc-shinawatra-va-con-duong-chinh-tri-cua-anh-em-thaskin.html

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng

 

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: