THE BAD AND THE GOOD FOUNDERS OF MANKIND

NHỮNG ÔNG TỔ SÁNG LẬP XẤU VÀ TỐT CỦA NHÂN LOẠI

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 

Tiếng Việt mình vẫn còn nhiều giới hạn,

Chẳng hạn như The Founders trong Tự-Điển Anh,

Vòng vo mãi, vì định nghĩa mong manh..

Nên tôi mượn chữ Founders, dịch là <Ống Tổ Sáng-Lập>,

Sáng-Lập là Động Từ Transitive, trong ngôn ngữ,

Thế cho nên Nó phải có một <Objective- Túc Từ>,

Sáng-lập Gì? Những Ông Tổ Sáng Lập gì?

<Những “GÌ” ấy>, nếu chúng ta đem ra phân tích..

Tôi cho rằng những Chế Độ như <Phong-Kiến, Thực-Dân, Độc-Tài, Đế-Quốc..>,

Đều là những Sản-Phẩm Chính-Trị thối, của Địa-Cầu?

Vì Sản-Phẩm Thối, cho nên, Thiên-Hạ thù-ghét, rủa-nguyền?

Thế-Chiến I, II và những Thời-Kỳ Thực-Dân, Phát-Xít..

Có lẽ tìm-hiểu <sâu và xa> trong Dòng Lịch Sử..

Thì gần đây, Chế-Độ Cộng-Sản nhái, rất Độc-Tài?

Những Nhà Sáng-Lập trên, theo tôi, rất <U-Tối Bất-Tài>?

Hay ít ra Bộ Óc, không Ung-Thư, <cũng có phần Khiếm-Khuyết>?

Vì, <Họ Trồng Cây Người>, sau nhiều Vụ Mùa đều thất-bại?

Cho đến nay, Nhân-Loại chới-với, Lao-Động, Hố Giầu-Nghèo?

Nhưng nhìn kỹ Lịch Sử, <cũng có nhiều Ông Tổ Sáng Lập> phải vinh-danh?

<Tôi ví dụ Ai Sáng Chế> ra Xe Hơi, Máy Bay, Xe Lửa?

<Ai Sáng-Chế ra thuốc Peneciline>, thuốc chữa Ho Lao hay Nám Phổi?

Và xa hơn Ai chế Điện, Máy-Móc, Tiện-Nghi?

Ngày xưa đi ngựa, hoặc sử-dụng Xe Bò?

Ngày nay Minh ngồi xe hơi, nhìn <rất vui, xem cảnh vật>?

Chưa kể về VN, sang Tầu, nhiều <Bác Xe Ôm dùng Phone Di Động>?

<Nền Văn Minh Nhân Loại>, quả thật, có những <Tổ Sáng Lập> rất tài?

Ông Bell ở Mỹ sáng-chế đầu-tiên Bóng Đèn,

Vua Tự-Đức đã nhìn, cho rằng Trò Ma-Quỷ?

Bộ óc IQ Vua Mình vào thời đó..

Nó thế nào nhỉ?  <Ai mà biết>, có Đo đâu?

Rồi vào Thời-Kỳ Trịnh-Nguyễn, Anh-Em Việt đánh nhau?

Làn Sông Gianh đã ngăn đôi Lòng Dân-Tộc?

Mới gần đây, <Miền Bắc> cho rằng Mình Giải-Phóng?

Cả Miền Nam lếch thếch phải Vượt Biên?

Trăm ngàn người làm Mồi Cá, Thuyền Nhân!

Và hàng triệu <Dân Việt Mình>nay hãy còn Bức-Xúc?

Tạm quên đi những Sự-Kiện nào không tốt?

Và đi tìm những Sáng-Chế Khoa-Học, Kỹ-Thuật tuyệt-vời!

Bạn còn nhớ bs Louis Pasteur, hay Thomas Edison?

Còn nữa, ông Henry-Ford, G. Washingtion, hay ông Steve-Jobs?

Hầu như mỗi Thời-Kỳ mà có thêm <một Cái Gì sáng chế>?

Thì Nhân-Loại mình được thừa-hưởng những Mùa Xuân?

Song mỗi Thời Kỳ mà có Kẻ <Thiếu Văn Hóa, tham ăn>?

Như Bác Tầu Phù, Bụng Phệ vẽ <Biển Đông Lưỡi Bò 9 Nút>?

Tri-Hành của khá nhiều những Nhà Sáng Lập..

Đang hình-thành Đời Sống Nhân-Loại của Chúng Ta?

Tôi vẫn mong những Bộ Óc của <các Tổ Sáng Lập, Nước Ta..>

Nên cập nhật, những Kiến-Năng mênh-mông & siêu-việt?

Để Tộc Dân Việt mình, kết-liên & hòa-hợp..

Trong Thanh Bình và Lạc Phúc quân bình!

Thay vì Chế-Độ Độc-Tài, còn Kỳ-Thị Đồng-Bào CS/QG?

Trong Quốc-Nội như một Cái Lồng Chim vĩ-đại?

Ngoài Hải-Ngoại, Đàn Chim-Trời thì Cánh Bay tơi-tả..

Tổ-Ấm khó về, nhiều Giọt Lệ tiễn <Người Đi!>.

 

Traan, Vanson – 1/2014

 

Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:

Inventions That Changed Our World – Scholastic

Most famous inventors you have NEVER heard of: Obscure figures 

http://www.mirror.co.uk/…/most-famousinventors-you-nev…

Inventors Who Have Changed the World

Our world changes every time there is an important invention. We will learn about the lives of great inventors and how they achieved their goals. Take a moment  

Top Ten Inventions – Inventors – About.com

inventors.about.com/…/famousinventions/…/topteninvention

http://www.ru.org/economics/global-authoritarian-regimes.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: