IN GENERAL, THE CHINA SOCIAL & ECONOMY STATUS HAS NOT BEEN FULLY RECOVERED YET?

MT KINH TẾ THCS CHƯA PHỤC HỒI XONG

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Sở-dĩ, theo tôi, vì KT-THXHCN chưa phục-hồi hoàn-toàn?

Lý-do, tôi quan-sát nhóm Dân-Số đông-đảo, rất nghèo..

Nếu Quý-Vị nhìn ngay <dạng Phân-Phối Lợi-Tức> Khối Dân Nghèo..

Nhiều nơi <Capita/Lợi-Tức> hàng-năm gần như Còn Đói?

Hiện-Đại, KT THXNCH chỉ phát-triển một phần Cơ-Thể,

Song Phần Cơ-Thể này lắm Biến-Chứng hiểm nguy?

Bệnh Tham-Nhũng, Bè Phái, Cấu Kết, Chuyển Ngân..

Làm Giầu Tắt, trên Lương Nhân-Công giờ ngắc-ngoải,

Nhóm Lợi-Ích ngày nay Đa-Phần là Tư-Bản Đỏ?

Thế cho nên Họ nhắm khai thác <Đám Dân Nghèo>?

Điển-hình các  lãnh-vực Tài-Chánh, Công, Nông-Nghiệp, XH An-Sinh,

Lý-tưởng Nhân-Sinh của CQ, như là Bánh Vẽ?

Có thể nói, chỉ hai Miền Đông-Nam, Đông-Bắc..

Sự Phát-Triển Làm Giầu mô-phỏng Phương-Thức Tư-Bản Xanh?

Tuy-nhiên, nhìn chung, Nó đã thiếu Chất-Lượng trưởng-thành..

Chỉ vì những Biến-Chứng như trên vừa đề-cập,

Chỉ khi nào, Lý-Tưởng Nhân-Sinh, trưởng-thành & quảng bá..

Và hành vi các Viên-Chức có Tâm-Óc chân-thành,

Sự PTXH chủ đích Xây-Dựng nền Văn-Hóa Canh-Tân?

Thì cái Hố Giấu-Nghèo mới lấp dần Thống-Khổ?

Xem ra Môi-Trường Xã-Hội hôm nay tại THCS..

Là một dạng-hình Phát-Triển bội thực, bất bình-thường?

Nhóm Dân Nghèo bị bóc-lộc, càng nghèo-khổ hơn?

Nhóm Lợi-Ích, cấu-kết nhau, càng giầu Bạc Triệu?

Sự Phát-Triển, bắt chước Tư-Bản Tây-Phương, chưa Cấp-Tiến?

Thế cho nên, Cơ-Thể Xã-Hội <như Bệnh-Hoạn> khó lành?

Chưa kể, Ý-Hệ Lãnh-Đạo, bị Cuồng-Tín Ung Thư,

Một Ý-Hệ Xã-Hội đáng lẽ hay, nhưng Biến-Chứng?

Nay Định-Hướng Bộ Óc mình theo Thị-Trường Kinh-Tế?

Phải chăng là THCS, đang bị tẩu-hỏa <do TTKT Tây-Phương>?

<Các Võ-Chiêu PTKT>, đã & đang thích ứng, Mô-Thức Tây-Phương?

Học rất giỏi, song Đụng-Chạm Lợi-Quyền, khi Ứng-Dụng?

Theo tôi, tới khi nào, <Bộ Óc Nhân Bản> các Lãnh-Tụ,

Được trưởng thành và Nhận-Thức rõ những Tri-Hành,

Khi mang lại Mức Lạc-Phúc Xã-Hội thật Quân-Bình?

Thì Căn Bệnh Ung Thư :

Kinh-Tế, Xã-Hội & Văn-Hóa Toàn Lục ĐịaTrung Hoa

mới HOÀN TOÀN PHỤC HỒI THẬT SỰ?

 Tran, Vanson – 1/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.voatiengviet.com/content/kinh-te-trung-quoc-tang-truong-cham-hon-trong-nam-2013/1833651.html

  1. 1.     2. Analysis of the particular conditions (socialeconomiccultural 

poieinkaiprattein.org/…culturalcultural…/2-analysis-of-the-particular-c…

  1. 2.     Modernization theory – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Modernization_theory

  1. 3.     Cultural Factors and Economic Performance in East Asia and Latin 

bic.cass.cn/english/…/Arcitle_Show_Forum2_Show.asp?ID…

Economic Reform and Openness in ChinaChina’s Development 

http://www.eap-journal.com/archive/v39_i2_05-tisdell.pdf

  1. 4.     Section 10. Understanding Culture, Social Organization

ctb.ku.edu/en/table-of-contents/culture/cultural…culture-social…/main

  1. 5.     History of China – Lonely Planet Travel Information

http://www.lonelyplanet.com/china/history

  1. 6.     Chinese Cultural Studies: Concise Political History of China

acc6.its.brooklyn.cuny.edu/~phalsall/texts/chinhist.html

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: