THE BORDER OF CAPITALISM AND SOCIALISM?

BIÊN GIỚI CỦA TƯ BẢN & XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(CAPITALISM AND SOCIALISM)

                                   (Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

 Xã-Hội Đại Đồng là mô hình lý tưởng..

Chưa thấy Thời-Kỳ nào Nhân-Loại đạt đến nơi?

Nghĩa là Mức Giầu-Nghèo luôn Cách-Biệt cả đời,

Nhất là ở các Nước quá đông Dân-Số?

Như Bạn biết trong Việt-Nam có câu Tục-Ngữ?

Con Vua thì lại làm Vua,  và <Con Bác Sãi Chùa chỉ quét lá Đa>?

Nhiều Đời lắm, Hố Giầu-Nghèo quả thật bất-công?

Đã tích lũy thành nhiều Chiến-Tranh & Cách-Mạng?

Vào thời kỳ Marx trưởng-thành, viết Tư-Bản Luận,

Gây nên Phong Trào Cách Mạng, Giai-Cấp Đấu-Tranh,

Đa-số Thành-Phần Giầu bị giết bởi Thành-Phần Nghèo?

Nhưng Nhân-Loại ngày nay vẫn chưa sao Điều-Chỉnh?

Những Sự-Cố gần đây, Môi-Trường Con Người xáo-trộn..

Tôi cho rằng Đa-Số do Chênh-Lệch Quyền-Lợi, Giầu-Nghèo?

Các Lãnh-Tụ muốn Nắm Chính-Quyền, tuyên-truyền Xóa-Đói Giảm-Nghèo..

Thắng-Cử xong, thì chưa bao giờ hoàn-toàn Thực-Hiện?

Bè Phái, Lập-Trường phân chia nhau Môi-Trường Xã-Hội?

Đảng Cộng-Hòa, Dân-Chủ, như ở Mỹ hôm nay?

Họ công-kích nhau, chưa Ai thực-hiện được nhiều..

Cái Lý Tưởng của Mức Quân-Bình Lợi Tức?

Xã-Hội Chủ-Nghĩa chưa bao giờ gần CN Tư-Bản?

Và Dân Nghèo vẫn được ve vãn thường-xuyên?

Các Nhà Xã-Hội luôn luôn nhắm Xóa-Đói Giảm-Nghèo,

Nhưng các Nhà Tư-Bản luôn <Làm Giầu> càng tốt?

Xem ra Chúng-Ta vẫn chưa Bình-Quân được <Môn Quản Trị>?

Kẽ-Hở vẫn còn, Môn Quản-Trị cần phải Bổ-Sung?

Cho nên, các Nhà Lãnh-Tụ, óc phải Tinh-Hoa..

Nên Hội Thảo và khai-thác thêm Sáng Tạo?

Nếu đạt được chuẩn mức Quân-Bình trong Lợi-Tức..

Xã Hội sẽ Hòa-Bình và giảm thiểu Chiến-Tranh?

Trong Tiến Trình của Ý Hệ Đấu Tranh..

Một Hợp-Đề thanh-bình sẽ gặp, giữa Hai Chủ-Nghĩa?

Các Tỷ Phú, giai cấp Giầu, trong Nước..

Phải chăng cần tích cực Đóng-Góp Tài Năng?

Tiền Tài và hơn nữa, chính Khả Năng..

Sẽ Tích-Lũy thành một Hướng Đi đầy hạnh-phúc?

Dù các Khối Kinh Tế Toàn Cầu đang thành lập..

Ta mong rằng Họ đều hướng đến <Công-Bằng, Dân-Chủ,Tự-Do>?

Và đó là Hoàn Cảnh Hiện Tại của Chúng-Ta?

 Tran Vanson – 1/2014

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

http://www.forbes.com/sites/peterferrara/2012/12/20/is-president-obama-really-a-socialist-lets-analyze-obamanomics/

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2013/09/130912_china_economy_crucial_stage.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: