WE WOULD HAVE THE SYNTHESES OF CAPITALISM AND SOCIALISM SOONER

HỢP ĐỀ CỦA TƯ BẢN CHỦ NGHĨA & XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 

Hai Dạng Chủ-Nghĩa đều do Trí-Khôn Loài-Người tiến-hóa..

Và <Cánh Đồng Địa Cầu> như đang pha-trộn 2 Loại <Lúa Nhân Sinh>?

Quý Bạn đồng cảm-nghĩ với tôi thử một lần,

Danh từ Nô-Lệ phát-sinh từ thời-kỳ Tư-Bản Chủ-Nghĩa?

<Người Nô Lệ > đã được Xử-Dụng để tạo nên <Sự Giầu Có>?

Tiến-trình này, nay được <Tái Xử Dụng> ở các <Xứ Nghèo>?

Song Chất-Lượng của Người Lao-Động đã khác nhau,

Đã chuyển-biến sau một Thời-Kỳ Thực-Dân & Phong-Kiến,

Chính vì những Áp-Bức bất-công vào Người Nô-Lệ,

Và sau này, thế kỷ 17-18, giữa <Chủ Nhân Tư Bản &  gc Công Nhân>,

Xã-Hội Tây Phương đã nổi dậy những Phong-Trào..

Đã tích lũy thành một Trào-Lưu Phản Kháng,

Chúng-ta còn nhớ Câu Chuyện <Ông Chủ & Người Nô Lệ> của Mác?

Và rồi sao?  Kết-Quả là <Người Nô Lệ> đã trưởng-thành,

<Chế Độ Nô-Lệ > ở Mỹ phải Hủy-Bỏ khá nhiều năm..

Và Ngày Nay, Chủ-Nhân buộc <Trả Lương Giờ Công Nhân> Mức Tối-Thiểu,

Trong khi đó, ở các Quốc-Gia Nghèo, <vừa Dành Xong Độc Lập>..

Nhóm Cường-Quyền thường kết-liên cùng Các Chủ Nhân..

Bóc lộc Công Nhân và khiến Đa Số Dân nghèo..

Nên tạo mức <Lạc-Phúc Bất Quân Bình> trong An-Sinh Xã Hội,

Nếu <Giới Dân Nghèo>, nhận-thức ra qua những Giao-Lưu Văn-Hóa>,

Họ sẽ xuống đường Biểu-Tình, & đòi-hỏi Nhân-Quyền,

Từ đó, các cuộc Cách-Mạng Xã-Hội, dù mềm..

Cũng Phản-Ảnh vào Môi-Trường để gia-tăngTiến Hóa..

Cho nên, sẽ có một Thời-Kỳ, cả <CN Tư Bản & XHCN>

Phải gặp nhau, trong diễn trình, sẽ <Tạo Mức Lạc-Phúc Xã-Hội Quân-Bình>?

Lúc ấy, Hai Chủ-Nghĩa tạo một Điểm Hợp-Đề?

Mà Nhân-Loại chúng ta đều đã đang Kỳ-Vọng?

Riêng cá nhân tôi, tôi mong Việt-Nam XHCN..

Hãy tiến nhanh hơn trong Khu Vực <Châu Á, Thái Bình Dương>!

Và Dân-Tộc Việt được Hòa-Giải, Quyền-Lợi lẫn Nhân-Quyền!

 

Tran Vanson, 1/2014

 

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:

 

http://www.isreview.org/issues/26/roots_of_racism.shtml

http://www.voatiengviet.com/content/xu-huong-chinh-tri-nam-hai-ngan-muoi-bon/1828609.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: