FAREWELL TO THE HERO OF OUR WORLD: NELSON MANDELA

ĐỊA CẦU TIỄN BIỆT NGƯỜI ANH HÙNG NELSON MANDELA
(Thơ Thời sự, Xã hội)

Sinh trưởng vào một Thời-Kỳ nhiễu nhương Ý-Hệ?
Một thời-kỳ Nhân-Loại như bừng tỉnh Cơn Mê?
Một thời kỳ mà Chủ-Nghĩa Đế Quốc Thực-Dân..
Đang sắp sửa vào phút giờ Giẫy Chết,
Người Anh-Hùng Mandela trong Ngục Tù liên tiếp..
27 năm trường, đằng đẵng với Ý-Hệ Đấu-Tranh?
Ông đấu-tranh cho một Đất-Nước phải Dân-Chủ Tự-Do,
Không còn Áp-Bức và phải được Quyền Ngôn-Luận,
Là một Luật-Sư & cũng là Nhà Chính-Trị…
Kiên-nhẫn không bờ, Ông nuôi Chí-Hướng của Nam-Phi,
Sau 27 năm tù, Ông được thả ra,
Và Sự-Nghiệp, ông đã vang danh Hoàn Vũ,
Nam-Phi là một Quốc-Gia gồm hai Chủng Tộc..
Nửa Trắng Nửa Đen thời Đế-Quốc Xâm Lăng,
Môi-Trường Xã Hội này thăng tiến nhiều năm,
Đã thoát ra, cảm-thông nhau, vào Hòa Giải,
Khi được ra tù, Mandela gần như mệt-mỏi..
Song Tinh-Thần Đấu-Tranh cho Ý Hệ Nhân Quyền..
Mà Ông hoài-bão gần hết một Cuộc Đời,
Cuối cùng đã đến với Ông trong Vinh-Dự!
Ông trở thành Vị Tổng-Thống Nam-Phi trong Lịch-Sử,
Trong Cuộc Tổng Bầu cuả Hợp-Chủng Trắng Đen,
Ông đã thắng cử và Hòa-Giải Môi-Trường Bất-Công..
Xây-Dựng Mới, cho một Nam-Phi Tự-Do, Nhân-Quyền, Dân-Chủ!
Công-Trình & Trí-Tuệ của Mandela, Người Anh-Hùng Quả-Cảm!
Và Hôm Nay, thương-tiếc Ông, từ giã Cõi-Trần!
Tôi thật bùi-ngùi thương-cảm Vị Anh-Hùng Nam Phi,
Một Gương-Sáng cho Nhân-Loại, dù Ông Vào Thiên-Giới!

Tran, Vanson – Dec/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.nytimes.com/2013/12/06/world/africa/nelson-mandela.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
http://www.cnn.com/2013/12/05/world/africa/nelson-mandela/
http://www.huffingtonpost.com/…/nelson-mandela-dead-dies-south-africa_n_169…
http://www.nydailynews.com/news/…/nelson-mandela-dead-95-article-1.1538894
http://www.businessinsider.com/nelson-mandela-dead-south-african-former-presi…

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: