TIME IS CRITICALLY REQUIRED FOR RED CHINA TO BE A SUPERPOWER, PLEASE CONSIDER.

MUỐN CÓ NỀN KINH TẾ THỊNH VƯỢNG,
TQCS CẦN 3-5 THẬP NIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(Thơ Phiếm luận, Xã hội)

Qua bài tường trình của bà Helen Zhu,
Chúng tôi tin tưởng các Nhà Lãnh-Đạo TQCS,
Nên quan tâm xây dựng Lãnh Thổ mình,
Thay vì chủ-Trương vào Sức Mạnh Bạo Hành?
TQCS sẽ đánh mất Cơ-Hội và Thời-Gian Xây-Dựng?
Muốn nâng Mức Lạc-Phúc Toàn Dân 1.3 tỷ,
Là một Công-Trình Kiến-Quốc đòi hỏi thời gian?
Do đó không gì bằng Hòa-Giải mọi Lân-Bang..
Và Kết Bạn thay vì Gây Thù Oán?
Vùng Lưỡi Bò Chủ-Quyền chính mình Tự Quyết?
Có thể gây nên những Đụng-Chạm vô tình?
Và làm Xáo Trộn một Tình Trạng “Status Quo”
Mà TQCS đã quên rằng có nhiều Liên-Hệ?
Chưa kể, những Nhu-Cầu của một Siêu-Cường Kinh-Tế,
Còn rất nhiều Lãnh-Vực, Nhà Lãnh-Đạo phải nhìn?
Như v/đ Ngôn-Ngữ Quốc-Tế, ví dụ Hoa-Văn?
Có khả-năng cuốn lôi Nhu-Cầu của CĐ Thế-Giới?
Hay TQCS vẫn cần Thời-Gian mà Ảnh-Hưởng?
Chất Lượng Văn-Hóa mình đã đạt đến đâu?
Ngoài ra, các Môn-Học Chất Xám, đã từ lâu..
Bách Phân bao nhiêu Thành-Công trong Quần Chúng?
Trước đến nay, 80% Dân Số trong Trung Quốc..
Trình-độ Đại-Học Chuyên Ngành đạt được bao nhiêu?
Nhiều Lãnh-Vực nếu phải dự phóng Giao Lưu?
TQ-XHCN nắm bao nhiêu % Thành-Công, hay Thất-Bại?
Cho nên theo tôi, TQCS hãy <Trau Giồi Kiến Văn> trước,
Cho tới khi Thế Bá-Chủ của một Siêu-Cường..
Hội-tụ đủ, và đẩy minh lên Vai-Trò tiến-bộ..
Chính lúc ấy, là Thiên-Thời, Nhân-Hòa, và Địa-Lợi?
Của một nên Văn-Hóa tân-tiến nhất Hoàn Cầu?
Các Nhà Lãnh-Đạo hãy nghĩ đến Ngôi-vị <Bá Chủ Toàn Cầu>,
Sẽ không bị thất-bại và Giấc Mơ tàn-lụi?

Vanson – 11/2013

NGUỒN THAM KHẢO & TRÍCH ĐOẠN CHO BÀI VIẾT:
Ms. Helen Zhu, chief China equity strategist, Global Investment Research, discusses China’s economic outlook for 2012 and 2013, and issues the country is focused on for long-term growth.
ADDITIONAL INSIGHTS FROM HELEN ZHU: In 2012, as the Chinese government moves from aggressive cyclical tightening to a more normalized overall economic policy, some of the cyclical stresses will be alleviated—helping to reduce the risk of the economy spiraling into a hard landing.
China faces a number of challenges with its economy, including rebalancing the economy’s growth away from investment and exports and more towards domestic consumption. China also needs to focus on improving support for private enterprises and on phasing out the dominance of state-owned enterprises (SOEs).
A common misconception is that investment and consumption are competing agendas. In fact, a certain level of investment helps to stimulate and support consumption in the longer run. An example of this is social housing construction, which is a form of investment and an essential social safety net for many Chinese consumers.
China’s mass market consumers, approximately 400-500 million people in number, are crucial to the government’s goal of increasing domestic consumption. This group has vast untapped spending potential. Social safety nets such as social housing, health care, unemployment benefits, and education that are provided to these consumers are intended to help them feel comfortable spending more and saving less. For China’s economy to maintain a relatively high pace of growth over the next decade, it is important that gains in productivity are achieved. Studies indicate that a significant gain in economic productivity becomes possible when workers relocate from rural to urban areas. China’s objective, therefore, is to move approximately 200 million rural residents to urban centers over the next 10-20 years, a feat that requires significant planning and investment.
WATCH MORE VIDEOS: Social Housing, China’s Investors, and more. FOCUS ON 2013 GLOBAL ECONOMIC FORECAST – Jan Hatzius, chief economist, Global Investment Research, Goldman Sachs, discusses the economic forecast for 2013. Watch video.- FOCUS ON 2013 FORECAST: MARKET THEMES – Dominic Wilson, chief markets economist of Global Investment Research (GIR) at Goldman Sachs, talks about GIR’s 2013 global economic forecast and what it means for asset markets. Watch video.
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/view-from/a-view-from-china/index.html
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2013/11/131127_putin_ukraine_eu_deal.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: