THE QUALITY OF A CULTURE

CHẤT LƯỢNG CỦA DÒNG LỊCH SỬ CON NGƯỜI
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Chúng Ta hỏi, có không, Chất-Lượng < Dòng Lịch Sử>?
Kể từ khi Nhân-Loại còn Thưở Sơ Khai?
Chúng Ta đã xem Phim Lịch-Sử cũng nhiều?
Ngay Ăn Uống, Dân Sơ-Khai, còn Ăn Bốc?
Lối Sinh-Hoạt có lẽ chỉ hơn Loài Sinh-Vật,
Một Ít thôi và Trình-Độ Văn-Hóa thấp lè-tè?
Dòng lịch-sử, Tiến-Hóa theo thế hệ Con Người..
Đã thoát ra Thời-Kỳ Ăn Lông, Ở Lỗ..
Từ những Bộ-Tộc, dần dần Tụ Họp,
Văn-Hóa Quốc Gia, được xây dựng, hình thành..
Xem ra, từ nến Văn Hóa đến Văn-Minh…
Có những khoảng Thời-Gian Giao Lưu & Thích-Ứng,
Nhà Sinh Vật Học Charles Darwin nghiên cứu..
Văn-Hóa Loài Người theo Bước Tiến-Hóa hình thành,
VH Việt-Nam chắc chắn Ảnh Hưởng Tầu nhiều?
Nên hiểu từ “Tầu”, là Văn-Minh Trung-Hoa đấy!
VM Trung-Hoa đã một thời kỳ chế ngự,
Toàn Á Châu và lan rộng rất xa..
Xong Cái Nhân hay Chất-Lượng nền Văn-Minh này,
Tôi suy-nghĩ chỉ còn lại ít, là “Tình Nhân Bản”?
Thuyết Nhân-Bản có lẽ đã nhờ Ngài Khổng-Tử?
Đã Tổng Hợp thành một Học-Thuyết sâu xa,
Nhưng Sinh-Thời, Thuyết Nhân-Bản Ngài không lan xa..
Và ngay Đời Sống Ngài vô cùng khó-nhọc,
Vào Đời Tần-Thủy-Hoàng, Sách của Ngài bị đốt!
Đến Đời Mao, Cách-Mạng Văn-Hóa tiêu-diệt Thuyết Ngài,
Nhưng, Hôm Nay, nhóm Lãnh-Đạo còn chút <Văn-Hóa Con Người>,
Đang cố gắng Phục-Hồi Thuyết của Ngài, <Tình Nhân Bản>?
Song Hành Sử, TQCS đang thi hành Xâm-Lược?
Gợi Lòng Tham chiếm Vùng Biển LƯỠI BÒ?
Và đang cố Bon-chen một giấc mộng Siêu-Cường?
Xem ra Chất-Lượng Hành-Sử THCS, nay quá tệ?
Đề cập Chất Lượng Trong một Nền Văn-Hóa,
Mục-đích là So Sánh những Nền Văn-Hóa Cao,
Chúng Ta cần theo đuổi một Chất-Lượng Cao?
Mới hy-vọng Dựng Xây Nền Văn-Hóa Mình tốt-đẹp?
Trong Tục-Ngữ, Ca-Dao VN, nhiều câu đanh thép..
Như “Chó Nhẩy Bàn Độc” hay “Sâu Bọ Làm Người”?
Văn Chương Bình Dân, tổng hợp Chất-Lượng Đời?
Cho nên Phẩm-Chất mỗi Thời-Kỳ Chúng-Ta cần suy-luận?
Ta không thể để, “Vải Thưa Che Mắt Thánh”?
Và cũng không nên, để Dạng “Hổ đội lốt Cừu”?
Trong nhiều Địa-Phương, Ca Dao Tục-Ngữ khá nhiều.
Đều Mô-Tả Chất-Lượng Cuộc Đời trong Đời Sống..
Vào thời kỳ Hiện-Đại, nếu Sưu-Tầm kỹ lưỡng,
Phẩm-Chất Cuộc Đời đang xuất-hiện trong Dân Gian,
Và Chúng Tôi hi vọng nền Văn-Hóa Việt-Nam,
Nên đầu-tư Chất-Lượng dồi dào cho Nền Văn-Hóa,
Trong phương cách Tri-Hành, từ Chính-Quyền vào Quần-Chúng,
Để Dòng Đời Lịch Sử có những <Mốc Vàng Son>?

Vanson – 11/2013
NGUỒN XÚC TÁC CHO BÀI VIẾT:
Human evolution – Wikipedia, the free encyclopedia
en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution‎ – It is believed that these species were the first to use fire and complex tools. According to the Recent African Ancestry theory, modern humans evolved in Africa …‎Timeline of human evolution – ‎Sahelanthropus – ‎Orrorin – ‎Encephalization
Images for the evolution of mankind – Report images
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
Ca Dao, Tục Ngữ Việt:
http://e-cadao.com/tieuluan/cadaodongdao/cactheloaivanvandangian.htm
Evolution of Man – YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=SkgYoTH3Xlc‎
http://www.bbc.co.uk Prehistoric Life › Human Beginnings‎
Essays recounting our three million year journey from the treetops of Africa to civilization.
The Evolution of Man Scientifically Disproved
http://www.ldolphin.org/wmwilliams.html‎
From 1925 by William A. Williams. An article from a historical perspective, regardless of one’s belief. – Introduction to Human Evolution – Human Origins Program
humanorigins.si.edu › Resources‎
Humans first evolved in Africa, and much of human evolution occurred on that continent. The fossils of early humans who lived between 6 and 2 million years .

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: