WHAT WILL HAPPEN TO ORIENTAL CULTURE WHEN ADAPTING WESTERN ECONOMY MARKET?

NỀN VĂN HOÁ ĐÔNG PHƯƠNG CÓ BỊ TẨU HOẢ

 KHI VONG THÂN VẬT CHẤT VÀO MÔ HÌNH KTTT

 CỦA TƯ BẢN TÂY PHƯƠNG?

(Thơ phiếm luận, xã hội)

 Trồng Người, mà Khổng Học xưa đã nhắn..

Cần 100 Năm chứ không phải Trồng Cây?

Cái Kết-Quả Con Người, Lục-Địa Châu-Á Hôm Nay?

Cần xét lại, từ Cánh Đồng năm cũ?

Nền Văn-Hoá Nhân-Bản Đông-Phương mất đi nhiều Thứ?

Vì Tộc-Dân qua nhiều Thế-Hệ, chia rẽ nhau?

Ngày nay, câu nói “Kỷ Sở Bất Dục Vật Thi Ư Nhân?

Hỏi Học-giả Đông Phương, và các nhà Lãnh-Đạo?

Họ quên Vun-Trồng,  đánh mất đi nhiều Chất-Luợng?

Vọng Ngoại u buồn còn Chia-Rẽ Anh Em?

Đến nay, Chủ-Nghĩa Mác, cả Chủ-Nghĩa Ông Mao..

Đều để lại trong Tế-Bào Đông-Phương nhiều Biến-Chứng?

Hai Phe Phái Người Quốc-Gia và Người Cộng-Sản..

Có lẽ Ân-Tình dứt đoạn, khó Gắn Hàn?

Cả hai bên, đều ứng-dụng MH Vật-Chất Tây-Phương?

Chất Lượng Tư-Bản, tựu trung vẫn là Ích-Kỷ?

HàngTỷ Dân Đông-Phương, Tài Nguyên bát ngát..

Đã lãng quên và theo Văn-Hoá Vật-Chất Ngừơi?

Một Bách Phân Vong-Hoá theo Vật Chất rồi?

Ai hướng-dẫn Thế-Hệ Học Trò còn bỡ ngỡ ?

Tộc Dân Đông-Phương rất nhiều Ngành,và Nhánh,

Phân Hoá không nên, mà phải Kết Đoàn,

Phải cùng nhau Hợp-Tác và cùng Kiến-Tạo Mô-Hình?

Trong Dạng Hoà Bình và cùng nhau Phát-Trỉển?

Nếu áp dụng MH Tư Bản Tây-Phương Hoá?

Nên lồng theo Nền-Tảng Nhân-Bản Thuyết của mình?

Hoà Giải Huynh Đệ, Gia-Đình phải ưu tiên,

Sau xem xét, đâu là Sở-Trường & Sở-Đoản?

Trưng-Cầu Dân Ý xem Hướng Đi nào thuận-ý?

Nền Kinh-Tế nào? Sao Ta phải bắt-chước Người?

Ta có thể tham-dự và sáng-tạo hơn Người?

Mới đúng Hướng cho Dân-Tộc mình Lạc Phúc?

Tôi hy vọng Nền Văn-Hoá Đông-Phương Nhân Bản..

Sẽ duyên trường trong mọi lãnh vực Nhân-Văn,

Tạo một Mô Hình mà Chất-Lượng Nhân Văn,

Thể hiện được Dạng Thái Hoà cho Nhân Loại?

 Tran, Vanson – 11/13

 NGUỒN THAM KHẢO CHO BAI VIẾT:

http://www.voanews.com/content/chinas-leaders-meet-to-map-out-economic-reform/1786287.html

http://bingbangboong.wordpress.com/2009/10/18/asian-culture-versus-western-culture/

http://www.npr.org/blogs/health/2012/11/12/164793058/struggle-for-smarts-how-eastern-and-western-cultures-tackle-learning

http://ifpsm.org/wp-content/uploads/2013/09/B5-Stephen-Lai-The-Oriental-Western-culture-vs-ethical-dilemma.pdf

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: