DELAYING PROJECT EXPECTS A NON EFFECT RESULT

NGỒI DAI, KHOAI NÁT

(Thơ phiếm luận xã hội)

 Các Cụ xưa có lẽ nhiều kinh nghiệm?

Nói câu nào cũng đúng lại rất hay?

Câu Tục Ngữ trên, chủ yếu nói hôm nay,

Dề cập đến Dạng Độc Tài trong Chính-Trị,

Một VNCS, một Kampuchia, một Miến Điện,

Vào Hiện Đại, khó chấp nhận Độc Tài?

VNCS CQ Độc-Tài đã kéo 8 thập niên?

Tai Kampuchia, Hussein, đã 35 năm đằng đẵng?

Tai Miến, Chế-Độ Quân-Phiệt vừa đây lên tiếng,

Trả Người Dân,Tự Do, Dân-Chủ, lẫn Nhân-Quyền,

Nguoi Dân Miến như sắp thoát Ách Độc-Quyền?

Dù là bắt đầu còn đang Chuyển Hoán…

Nhân Quyền xưa nay, Miến thường nói láo?

Đa-số mù mờ, bị che khuất bởi Tuyên-Truyền?

Phẩm-chất thực Nền Văn-Hoá Miến khá tối tăm?

Trông viễn ảnh, Tương Lai còn mờ ảo?

Người ta hỏi Dân Trí đâu? Nền Văn-Hoá?

Bị Ru-Ngủ rồi hay bị Tẩy-Não lâu ngày?

Mà không thấy Sự Phản-Kháng của Toàn Dân?

Những Bất Công đang hoành-hành trong Xã Hội?

Các Chính Quyền theo tôi, không sáng tạo?

Hiền-Pháp mô hình sao chưa thấy đổi thay?

Một Đảng hay một Lãnh-Tụ, phải từ-nhiệm ngay?

Sau 1 hay 2 Nhiệm Kỳ trong Chính Phủ?

Có như thế thì Toàn-Dân mới mau tiến-hoá?

Không thể cản đường Tiến-Hoá của Non Sông?

Trong bao lâu 1 Đảng hay Lãnh-Tụ Độc-Quyền,

Là nuôi dưỡng dạng Lạm Quyền & Tham Nhũng?

Hiến Pháp phản ảnh chung cho Nền Văn-Hoá?

Những Sắc Mầu đen tối phải loại Chúng ngay?

Mở đường cho Những Mầu Tươi-Sáng đổi thay?

Mang Công Lý cho Toàn Dân hạnh phúc?

Ứơc mong CQ Độc-Tài hãy tránh cảnh (Ngồi Dai Khoai Nát)?

Đừng để khi Bị Lật-Đổ, rồi mới Ra Đi!

 Tran, Vanson – 11/13

 NGUỒN THAM KHẢO XÚC TÁC:

  http://www.humanrights.asia/opinions/columns/AHRC-ETC-031-2013

 

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: