THE NATIONAL BUDGET AND DEFENSE BUDGET OF IN ECONOMY

NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG & NS QUỐC GIA?
(Thơ Phiếm Luận, Kinh Tế, Xã Hội)

Quanh trong Chủ Đề hôm nay, Kinh Tế..
Có một phần trong Ngân Sách Quốc Gia?
Phần đó chính là Ngân Sách An Ninh,
Hay Ngân-Sách Quốc-Phòng cho Võ Công Phòng Thủ?
Hoa-Kỳ có Kinh Nghiệm trong Chiến-Tranh Thế Kỷ,
Ngân Sách Quốc-Phòng đã làm Khiếm-Hụt Quốc Gia?
Hiện nay, Nền Kinh-Tế hiểu, ở dạng Hòa-Bình?
Chưa có Chiến-Tranh, như hồi TCII hay CT-Lạnh,
Kinh-Tế Chiến-Tranh, nếu xẩy ra thì rắc rối?
Bản Tường-Trình Chi-Phí, ĐCB sẽ lắm Trương-Mục hơn?
TM Chi-Phí được thiết-lập cho phg diện Quốc-Phòng..
Và TM ấy ảnh-hưởng nhiều Nền Kinh-Tế,
Vì-dụ như TQCS mới đây gia-tăng Ngân-Sách ấy?
Mua Chiến-Cụ, Tầu Bè, Vũ Khí, Máy Bay..
Hoặc Sản-Xuất ở trong Nước những Kỹ-Nghệ này?
Quốc-Phòng sẽ gia-tăng thêm nhu cầu Nhân Lực?
Những Chuyển-Động ấy sẽ phản-ánh bằng Con Số?
Và được Tường-Trình trong Đối Chiếu Biểu Quốc-Gia?
(The National Balance Sheet) sẽ nhiều Trương Mục hơn..
Những Con-Số có thể tăng hay giảm xuống?
Đại khái Ngân-Sách Quốc-Phòng nhiều Siêu-Cường cũng thế,
Riêng hôm nay, ta thấy có 5-7 Siêu/Đại-Cường..
Mỹ, TQCS, Nga, Liên-Âu, Ấn-Độ, Nhật-Bản, Brazil?
Ở Trung-Đông, CH Saudi Arbia, Ngân-Sách QP lớn?
Bạn Đọc có thể xem Chi-Tiết, Phần Tham-Khảo,
Để biết Số Tiền, đang Chi-Phí cho Quốc-Phòng,
Và từ những Con-Số, lớn nhỏ, bẹp, phồng…
Bạn có thể biết Chiến-Lược một Quốc-Gia, tổng-quát?
Nền Kinh-Tế hôm nay, Dạng Hòa-Bình thôi nhé!
Khi Chiến-Tranh, Nó sẽ Rắc-Rối hơn nhiều?
Ví-dụ, Dạng Cấm-Vận Kinh Tế cũng có nhiều..
Hay Cắt Đứt Giao Thương trong nhiều Nước?
Hai Thế-Chiến vừa qua, một Quốc Gia Ngân-Sách..
Đã ảnh-hưởng nhiều sau Cuộc Chiến dứt xong?
Ví Dụ VN-XHCN và VNCH cùng Anh Em,
Hòa-Bình rồi, song vẫn muốn Vào Giải Phóng?
Phải chăng cũng vì Lý-Do vì nhu-cầu Kinh-Tế?
Khi Hoa-Kỳ rũ bỏ một Trách-Nhiệm Đàn Anh?
Nếu Quốc-Hội Mỹ chấp-thuận thêm $5-10 Tỷ mỹ-kim,
Thì Chiến-Tranh Việt-Nam sẽ ôn hòa, không bi-đát?
Chỉ là Cái-Nhìn kẻ hèn này, khi suy-luận..
Song Tinh-Hoa là do Bộ Óc các Siêu-Cường?
Nền Kinh-Tế Toàn Cầu Hiện-Đại vẫn trên Đường?
Hy-vọng Nó vẫn đi vào Hướng Thái-Hòa Nhân-Loại?

Tran, Vanson – 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT: (Xin mời xem thêm)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget
http://en.wikipedia.org/wiki/War_economy
http://economics.mit.edu/files/8741
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/EconomicForum/asean-brics-n-liquidity-crisis-vh-nxn-09042013101215.html
http://www.investopedia.com/terms/p/political-economy.asp‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: