SOCIAL STATE OF VIETNAM REACHES ITS 2ND PHASE OF DIRECTING TO CAPITALIST MARKET ECONOMY

VN-XHCN ĐỊNH HƯỚNG TTKT SANG GIAI-ĐOẠN II?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Ngài TTK Nguyễn vẫn còn Niềm-Tin đầy vững-chắc,
Vào Con Đường XHCN nay Hội Nhập KTTT?
Có lẽ gần đây, những Ngày-Tháng trôi dần…
Ngài TTK không tìm hiểu thêm Hướng-Đời biến-chuyển?
Chúng tôi cũng đồng ý với Tiến-Trình Lịch-Sử,
Communism hay XHCN là một Đích rất cao..
Song, Võ-Đường Học-Thuyết đã kéo Bảng hôm nào?
Đã mất hết Lối Về của Tiến-Trình XHCN?
Các Sư-Phụ Marx, Engel, Lenin, cũng đã chết?
Đồng-Chí vĩ đại Mao cũng nhữ đã lỗi-thời?
Học-giả Richard Pipes cũng viết cả 100 trang?
Lý-Thuyết Cộng Sản đương nhiên là Tự Diệt?
Vậy, Dạng Xã-Hội Người, Độc Đảng độc-tài Toàn-Trị..
Và Toản-Dân như một khối Lao-Động muôn năm..
Hơn nửa Thế-Kỷ rồi, Xã-Hội Việt vẫn dứng im?
Ta phải xét kỹ, xem có còn Thích-Hợp?
Con Thuyền Việt-Nam vẫn trên Làn Sóng lướt…
Nó sẽ chòng chành vì Thuyền-Trưởng chưa thông?
Hàng trăm ngàn Con Xoáy của Đại Dương…
Vẫn thách đố Kiến Năng Ông Thuyền Trưởng?
Và Hiện-Đại đang cần những gì, Nhà Lãnh-Đạo?
Không phải Đảng, mà là của Toàn Dân?
Hãy xét về một Dàn Hòa-Tấu Nhân Văn..
Của Toàn Cầu mà Chg Ta cần hội-nhập?
Không Thể Trống Đánh Xuôi, Kèn Thổi Ngược?
Vì Lý Do Lạc-Phúc của mọi Giống Nòi?
Cho nên, Độc Đảng CSVN cần thích-ứng-hóa, theo tôi?
Trên mọi Lãnh-Vực của Nền Văn-Minh Nhân Bản..
Tôn Trọng Nhân Quyền trong Toàn Dân Chúng..
Mở Cửa Nhà Tù và hãy trả Tự-Do..
Cho mọi Thành-Phần của Dân Tộc Việt Nam
Để Toàn-Dân Việt phát huy nhiều Sáng Tạo?
Và một Việt-Nam, không lâu, vào Tiến Bộ…
Trên một Lộ-Trình đầy Vinh-Dự của Non Sông!

Vanson Tran – 2010

NGUỒN THAM KHẢO LIÊN HỆ:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vcp-needs-restructure-itself-nn-10112013094741.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marxism%E2%80%93Leninism
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_state
http://www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=581

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: