MY VIETNAM DREAM

GIẤC MƠ VIỆT NAM
(Thơ Phiếm Luận Xã Hội)

Xem Chất Lượng của một Nền Văn Hóa,
Phải tùy theo Năm Tháng Tiếp Cận đều?
Ngày xưa Dạng Bộ Lạc vẫn còn nhiều,
Thì Dạng Xã-Hội, hình thức Quốc-Gia chưa có?
Cho đến khi có nhiều Giao-Lưu Văn Hóa..
Quê Chúng Ta mới chập chững Học Hành..
Nét Văn Minh và Cuộc Sống Thị Thành,
Hay nhiều hoàn cảnh mang nhiều Dạng Sống
Đúng như ông Derek Tonkin đang bình-luận đấy,
Tôi nhớ năm xưa, Lệ Làng Thắng Phép Vua?
Ví VH Nho-Gia đã nhuộm đa-số Dân Làng ?
Như Chúng Ta đọc Cụ Tú-Xương than vãn?
Nếu không nói là Cụ Tú-Xương bất mãn?
[Cụ Than, Cái Hoc Nhà-Nho đã hỏng rồi?
Mười Người theo Học, chín Người thôi!
Cô Hàng Bán Sách Nho lim rim ngủ!
Và Thầy Khóa Tư Lương còn nhấp nhổm?]
Duyệt qua Chính Sách của Pháp Lang Sa?
Phải công-nhận rằng có một chút thăng hoa?
Thế-Hệ Cha Anh mình, trong Thời-Kỳ Thực-Dân khai-phá?
Vì Chúng Bóc-Lột mình, bắt làm Cu-Ly mãi?
Dân mới theo Cách-Mạng Cộng-Sản để đòi-hỏi Nhân-Quyền?
Nước Mỹ vào yểm trợ Pháp bao nhiêu?
Mình đánh tuốt, không cần phân Phải Trái?
Mình cũng giết Anh Em không cần Hòa-Giải?
Thế cho nên, Tình Trạng Rắc Rối Hôm Nay?
Cả Nước mình, nhuộm Cộng Sản Đỏ rồi?
Khó thấy được Mầu Xanh hay Tự-Do thật-sự?
Trong khi Toàn-Dân còn mơ-hồ, vô tư lự?
Để mấy Ngài Lãnh-Đạo vẽ những Lá Bùa?
Bùa Hiến Pháp với Điều Lệ Thứ Tư?
Đã Ủy-Nhiệm hết tất cả Nhân-Quyền Toàn-Dân nữa?
Bây Giờ, mới thấy ít nhiều Đảng-Viên Trí-Thức?
Đang vạch ra nhiều Khiếm Khuyết hàm hồ?
Đa-số còn lại, bảo vệ Quyền-Lợi Tham Ô?
Chưa nhận thấy Bất Công trong đường hướng?
Chiếm Độc Quyền là Bất Công thứ nhất?
Bất-Công thư hai, luôn-luôn đúng, cho Đảng Mình?
Đây đâu phải là một Dạng của Mafia?
Không cần biết đến Nhân-Quyền Tha Nhân nữa?
Với Nhận Định bất di và bất dịch..
Độc Đảng thôi, sao lại có Tự Do?
Nền VH Việt thực-sự đã bị Giáo-Dục Ung-Thư?
Tạo những Bướu Độc, nguy cơ cho Đất-Nước?
Tuyên-Truyền một chiều Xếp Loại Tha-Nhân vào Thù-Địch?
Nhuộm Đỏ mầu, trong hình-thái Quản-Trị Quốc Gia?
Tuyên-bố rằng Quê-Hương mình đã có Dân-Chủ Tự-Do?
Giới Tri-Tuệ nào đã ngang nhiên quả quyết?
Mong ước Thành-Phần Sinh-Viên VN & Giai-Tầng Trí-Thức?
Đi thử một Đàng, để Học Sàng khôn?
Chúng tôi, Hàng Triệu Người Việt, ý hệ Quốc Gia…
Vẫn khát vọng một Giấc-Mơ Việt-Nam đích thực!

Tran, Vanson – tháng 10/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/10/131001_derek_tonkin_iv_democracy.shtml

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: