HOW TO FIGURE A REAL CIVIL SOCIETY IN VN SOCIALIST REGIME?

XÃ HỘI DÂN SỰ (XHDS) TRONG CHẾ ĐỘ CHXHCN
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)

Bác Tám vẫn chưa hiểu từ ngữ XHDS,
Nhưng hôm qua, Bác rõ từ-ngữ CHXHCN rồi!
Bác vẫn thắc mắc hai chữ Cộng-Hòa & Xã-Hội,
Tim hỏi Bạn khắp nơi trong lối xóm…
Hình như hai Cụm-Từ này mâu-thuẫn lẫn nhau?
Theo Bác hiểu, Xã-Hội là Cộng-Sản phải không?
Vì Ruộng Đất Tư ngày nay đem Xung-Công hết?
Cũng được đi, nếu tạo Công-Bình trong Dân-chúng,
Còn Cộng-Hòa, Bác vẫn tưởng phải có Đa-Nguyên?
Nhưng thực ra, Mình Độc Đảng mà thôi?
Đảng-Phái khác, nếu Đa Nguyên sao không có?
XHDS phải tích cực Thực Thi Nhân-Quyền chứ?
Mà Nhân Quyền phải Đa Dạng Chính-Trị rồi?
Còn Hiến-Pháp mình có Đảng CS mà thôi?
Một Chế Độ dồn Dân vào cùng Hệ-Thống?
Toàn Dân không được Quyền Tự-Do Ăn Nói?
Từ Phường Làng, Thôn Xóm, đến Trung Ương?
XHDS nếu nói là Xã Hội của Dân?
Phải được Người Dân tự do Ý-Kiến chứ?
Bạn có nhìn thấy, điều Mâu-Thuẫn của CHXHCN?
Vừa Cộng-Hòa vừa Cộng-Sản, một Từ-Ngữ tối tăm?
Sau 8 thập-niên rồi, Chúng Ta phải khai-thông?
Và minh-bạch Tri Hành, nhất là Quản Trị?
Tự-Do phải bắt nguồn từ Cá-Nhân đơn vị?
Mà Chính-Quyền phải được Dân-Chúng chọn bầu?
Các Đảng-Phái, đa-nguyên, cùng mang Đất-Nước tiến hơn?
Giống như hàng triệu Cá-Nhân, trăm-hoa đua nở?
Mầu Sắc Vườn Hoa Quê-Hương thêm rực rỡ!
Không thể nào, Độc Loại, một Loài Hoa?
Tứ Kiến-Thức là một Ý Niệm Thăng Hoa?
Phải Vun-Xới cho Quê-Hương thêm nhiều Chất Lượng!
Nền Văn-Hóa Non Sông hướng vào Tiến Bộ..
Hạnh Phúc mọi nhà, nền Kinh-Tế mạnh giầu!
Tình Dân-Tộc Bắc Trung Nam thương yêu nhau!
Hình Chữ S, Mọi Sắc Dân, cởi mở!
Nền Cộng-Hòa, Tự Do, và Nhân Quyền nữa..
Luôn sáng tươi trong Khối Óc Việt Nam!
Một Thái-Hòa của mọi Thế Hệ Việt Nam..
Từ Quốc Thổ lan ra ngoài Hải Ngoại!
Một Việt Nam vinh danh Tình Nhân Bản..
Văn Hóa Việt Nam tươi sáng muôn đời!
Hãy cố-gắng lên! Người Việt, Đồng Bào ơi!
Cùng Góp Bàn Tay, Dân-Tộc Ta làm Lịch-Sử!

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/09/130923_civil_society_analysis.shtml

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: