THE OUTSTANDING COMMUNISM IDEOLOGY & ITS TROUBLE OF RELIGIOUS FREEDOM?

ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ CSVN & HỆ LỤY TỰ DO TÔN GIÁO
(Thơ phiếm luận, xã hội)

Có một thắc-mắc của tôi trong Xã-Hội Học,
Là tại sao Ý-Hệ CS còn kỳ-thị Tôn-Giáo?
Tôi cũng đọc rất nhiều các Bài Luận-Văn,
Từ khi mới lớn mài-miệt ghế Nhà Trường..
Đếu nói rằng “Người Theo CS” là Tam Vô Chủ-Nghĩa?
Tôi không tin lắm, vì theo tôi nghĩ..
Ý-Hệ Đỉnh Cao Cộng-Sản có chất-lượng hơi Kiêu?
Thời-kỳ Chiến-Tranh Lạnh, Họ đã thành-công buổi đầu?
Họ tin-tưởng tiến lên Đỉnh-Cao mô-hình Xã Hội?
Khi CT Mao Trạch Đông trở về Lục Địa,
Ông quyết tâm làm Cuộc Cách-Mạng Văn-Hóa Trung-Hoa?
Suốt chiều dọc, Ông không hề vun trồng Phật-Giáo?
Các Bạn hãy nghiên-cứu ngài Đại-Lạt-Ma & Tây-Tạng,
Cho đến nay, CQ-THCS cũng dẹp cả (Đạo Pha-Luân)?
Phải chăng Chế-Độ Xã-Hội Chủ-Nghĩa, Họ không cần?
Hay thiếu sót, nếu không chủ-trương Tự-Do Tôn-Giáo?
Nói đến Việt-Nam, cũng trong Dòng Lịch Sử,
Tương-tự như Tầu, rất nhiều Giai-Đoạn triệt-hạ Giáo-Dân,
Cuộc Di-Cư 1954 có thể nói trên 1 triệu Giáo-Dân,
Theo Công-Giáo vào Miền Nam tìm Tự-Do Tôn-Giáo?
Ở Miền Nam, không khí Tự Do Tôn-Giáo,
Được một thời, nhưng sau Giải-Phóng, xáo-trộn lên,
VNCH 1 & 2 đã cởi-mở mọi Tôn-Giáo luôn,
Trong Quần-Chúng, thời-kỳ này, Giáo Tôn thoải mái?
Nhưng những năm gần đây Chính-Sách của CQ-VNCS,
Họ nghĩ rằng phải Chi-Phối các Lãnh-Tụ Giáo-Tôn?
Các Lãnh-Tụ này lại được ủng-hộ bởi Giáo-Dân,
Nên Họ tìm cách là Quốc-Doanh luôn Tôn-Giáo?
Chính vì Ý-Hệ Văn-Hóa Ung-Thư của Người Cộng Sản,
Mà Họ sai lạc Điều-Hành sự Quản-Trị Quốc-Gia?
Ý-Hệ UT-VHCS có những Biến-Chứng phức-tạp đã chứng-minh..
CQCS-VN do đó, đã tạo khá nhiều Hệ-Lụy,
Tự-Do Tôn-Giáo, nếu CQ VNCS không Tôn Trọng,
Mâu-Thuẫn sẽ càng nhiều và Phản-Kháng càng cao,
Vì vậy cho nên, Nhân-Quyền của Quần-Chúng Hôm-Nay,
Là một Điều-Kiện tối cần cho Quê-Hương Đổi-Mới?
CQ-VNCS nếu lừng chừng không mau điều chỉnh,
Tôi nghĩ rằng Sẽ Ảnh-Hưởng sang Cách-Mạng Hoa-Nhài…
Và Đất-Nước lại thêm một Thời-Kỳ Nội-Chiến thứ Hai?
Tựu chung, Chế-Độ Chình-Trị VN vẫn phải cần Tư-Do , Dân-Chủ?

Vanson – 9/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/blog-09112013-vtsg-09112013110325.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Vietnam
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholicism_in_Vietnam
http://www.mongabay.com/reference/country_studies/vietnam/HISTORY.html‎
http://www.en.wikipedia.org/wiki/France–Vietnam_relations‎
French–Vietnamese relations started as early as the 17th century with the mission of the … a strong native clergy and avoid in Vietnam a catastrophic eradication of Christianity, … with the French king Louis XVI: the Treaty of Versailles, signed on November 21, 1787. ….. A History of Vietnam: From Hong Bang to Tu Duc.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: