THE ORIGINAL CULTURE LINK OF VIETNAM SOCIETY

SỰ LIÊN HỆ VĂN HÓA GỐC
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Từ bản chất Gia Đình Văn Hóa Việt,
Cha Mẹ dậy Con, đời nọ, đời kia..
Nó đã thành nền nếp của Việt Nam,
Cho nên, đã lan sang, vào xã hội..
Một khi Nhóm Cầm Quyền, Lãnh Đạo,
Rất tự nhiên có cái thế Phụ Huynh?
Đó là một dạng chất D. N. A…
Mà Dân Tộc Việt, xưa nay tiếp nối..
Có một dạo, Chất-Lượng như biến mầu Văn-Hóa?
Đòi Tự Do, Độc Lập lẫn Nhân Quyền..
Nhưng đó là Tư-Thế của Đất-Nước 3 Miền..
Bản-Chất Văn-Hóa Việt chưa bao giờ thay đổi?
Tôi muốn nói, trong Cộng Đồng Dân Tộc,
Nhóm Làm Vua luôn được trọng nể, vì?
Họ đứng vào Vị Thế của Mẹ Cha..
Mà Dân Việt vừa Hiền, vừa Có Hiếu?
Như trong Gia-Đình, Anh Chị Em liên kết,
Thì Đứa Nào mà chống-đối lại Mẹ Cha,
Lẽ đương nhiên, Khăn Gói, ra khỏi Nhà..
Và lếch-thếch một Cuộc Đời tha-hương cầu thực?
Đó là Dạng Liên Hệ mình, Văn-Hóa Gốc?
Chủ-Nghĩa Gia Đình rất vững trong Văn-Hóa Việt-Nam?
Đó cũng là Văn-Hóa Khổng-Mạnh từ Ngàn Năm..
Nó xuất phát từ Bắc Phương Di-Truyền đấy!
Nhưng Xã Hội Tây Phương không như vậy?
Họ đề cao Tự Do, và Chủ-Nghĩa Cá Nhân?
Theo tôi, cái Mâu-Thuẫn Văn-Hóa là ở đây,
Vì vậy cho nên, Dân-Việt Ta dễ nắn?
Khi Phụ Huynh ăn năn và chấn chỉnh,
Thì Đàn Con lại xóa bỏ Hận Tình?
Chỉ khi nào Hết Thuốc Chữa của Phụ-Huynh,
Thì Gia-Đình Việt sẽ đi vào Tan Tác!
Không rõ Phân-Tách của “Mỗ Tôi” đúng ko nữa?
Thế cho nên, Ta vẫn phải đợi chờ?
Bằng không, phải Tầm Học, kẻo bơ vơ..
Khó Kết-Hợp thành Sự Đổi Thay Văn Hóa?
Vanson – 9/2013

 

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: