WOULD UNCLE HO’S INSTRUCTIONS BE WRONGLY EXPLAINED?

ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ NHƯ ĐÃ DIỄN DỊCH SAI?
(Thơ Phiếm Luận, Xã Hội)
Đóng Khung trong Hệ-Thống đã là không Dân-Chủ?
Và chỉ của Đảng mình, không phải Toàn-Dân?
Bác Hồ, lúc đầu đặt tên Nước Việt Nam,
Là Việt-Nam DC Cộng-Hòa, rồi Độc-Lập Tự-Do Hạnh-Phúc?
Hiện Nước Ta cũng có khá nhiều (Nhà Trí-Thức)?
Mời các Ngài mổ-sẻ từng Cụm-Từ, Từ-Ngữ xem?
Thế nào là Dân-Chủ Cộng-Hòa? Phân-tích kỹ xem?
Cộng-Hòa sao lại không chấp-chận cho Đa Đảng?
Dân-Chủ sao lại Độc Quyền mình Trị Nước?
Còn từ Độc-Lập, Ta nên hiểu thế nào?
Quyền Độc Lập trong Hiến Pháp đã ra sao?
Nếu chưa có cả 3 Ngành: Hành, Tư, Lập Pháp?
Nhìn chung tôi thấy cả Ba đều là Một?
Chẳng Ngành nào, độc lập với Ngành nào?
Xem ra rất giống Món Ăn, Tả Pí-Lù?
Chỉ có một thôi và thường lẫn lộn?
Hỏi Quốc Hội do Ai Bầu, có thực?
Đại-Biểu Từng Miền, Làng Xã có Tự-Do không?
Hay cũng là Đại-Diện quen biết, hoặc Đảng-Viên?
Rồi quan sát nữa, thêm cả Mặt-Trận Tổ-Quốc?
Mỗi giai tầng Hành Chánh đều nghe Đảng?
Từ dưới lên, trên dưới, là các Đảng-Viên?
Nhìn xa hơn, sâu hơn, khắp Ba Miền,
Mọi Tiêu-Chí phải Hồng hơn Chuyên cho Đảng?
Còn nhiều nữa, nếu tích phân Hiến Pháp..
Có Phần nào Hòa-Giải Người Cộng-Sản, Quốc Gia?
Bạn có tham quan Hải Ngoại hôm qua?
Bạn có thấy Việt-Kiều Biểu-Tình bằng (Cờ-Vàng Sọc Đỏ)?
Như vậy Lòng Dân hầu như chưa Thống-Nhất?
Đạo Đức Bác Hồ đâu có Dậy Hóa Phân?
Và Ngài cũng không dặn (Phải Độc Đảng CS) mà thôi?
Sao Quý Vị vẫn chưa mau Điều Chỉnh?
Mang Chất Lượng Tinh-Hoa của một Dòng Cách-Mạng,
Xin cấp thời Cải-Thiện, Kiến-Thức phải nhật tu?
Để Nền Văn-Hóa của Nước Việt Nam ta,
Được Trọng-Nể và bước vào Con Đường Tiến-Bộ!
Tran, Vanson – 8/2013
Nguồn Tham Khảo Cho Bài Viết:
http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-cuoc-dau-tranh-tiep-tuc-de-gianh-tu-do/1736079.html

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: