WHEN HAS OUR HUMAN BRAIN DEVELOPED THE ISMS?

BỘ ÓC NGƯỜI ĐÃ CÓ NHIỀU MÔ ISM -Ý HỆ TỪ BAO GIỜ?
(Thơ phiếm triết luận, xã hội)
Có lẽ từ khi Bộ Óc Người (Mọc thêm Mô Ý Hệ – ISM)
Thì Loài Người cũng bắt đầu gia-tăng Dị-Biệt?
Mình cùng nói chuyện Ai-Cập Hồi-Giáo Anh Em,
Cũng chỉ là một cái Gene cũ (Ai cấy rất nhiều năm)?
Trong Khu-Vực này, sau Hai lần là Thánh-Giáo?
Một lần là Cuộc Thánh Giáo của Hồi-Giáo,
Thứ Hai là Cuộc Thánh-Giáo Thiên-Chúa-Giáo một lần?
Thêm vài Tôn Giáo khác cũng mọc trong Vùng..
Như Do-Thái Giáo và còn khá nhiều Hệ-Phái?
Một Cánh Đồng mang khá nhiều Mô Ý-Hệ.. (ISM)
Độc-Giả đọc website sau, để xem Chi Tiết,
Những Cây Tôn-Giáo mọc nhiều đời chuyển hoán,
Và Lập-Trường Người Theo Đạo rất khác nhau,
Nhất là Lồng thêm Lợi-Quyền Vật-Chất của Thế-Gian,
Khi Dị-Biệt Giáo-Tôn lại lan ra, vào Chính-Trị?
Cho tới khi nào Nền Giáo-Dục chưa khai-phóng,
Thì Miền Này khó xây dựng được Thái-Hòa?
Đó là Ý-Kiến thô-thiển đóng-góp lúc hoang mang..
Khi đọc Trang Thời-Sự hôm nay miền Ai Cập..
Màng Lưới Lợi Quyền rồi Lưới màng Ý-Hệ…
Chồng chéo nhau, Bát Quái Trận hình thành? (BQT)
Một khi vào, BQT sẽ biến-hóa luôn luôn,
Cho đến lúc Gỡ được Lưới Tơ-Vò Quyền-Lợi?
Hãy hy vọng cho Trung-Đông & Ai Cập,
Các Lãnh-Tụ tinh-hoa sẽ gỡ được Mối Tơ-Vò,
Xếp được lại, Trật Tự những Ý-Hệ Mô..
Và Nền Giáo-Dục tìm ra Con Đường Khai-Phóng!
Vanson – 8/2013
NGUỒN THAM KHẢO HỨNG CẢM CHO BÀI VIÊT:
http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Middle_East
The Middle East is very religiously diverse. The three major religions, Judaism, Christianity, Islam and the Baha’i Faith are all Abrahamic religions, and each originated within the Middle East.[1] Islam in its many forms is by far the most heavily represented religion in the region though many branches and sects diversify and segment it. In addition to the widely acknowledged religions, smaller minority religions such as Bahá’í, Druze, Yazidi, Mandean, Gnosticism, Yarsanism, Shabakism and Zoroastrianism are also prevalent throughout the Middle East.
http://vincenton.com/political-islam-the-root-of-the-egyptian-problem/
Thus, the only solution is that the people in Egypt and other Middle Eastern countries must renounce political Islam and establish secular governments. Yet the election of Muslim Brotherhood-backed Morsi in 2012 shows the people wanted political Islam. Fortunately it only took them two years to realize they made a grave mistake. Now millions of Egyptians are back in the streets of Cairo to withdraw their support of Morsi and his Muslim Brotherhood backers. But whatever their political choice, America and the rest of the semi-free world should let Egypt decide. Let the Egyptians learn from their mistakes.
Yes, America and Europe may continue to give Egypt, whose leaders publicly stated that America and Israel are Egypt’s main “enemies”, billions of dollars in monetary aid as well as military support (e.g., F-16 jets and additional foreign troops), but it is impossible to teach the concept of rights and freedom to a people who embrace mysticism and who have long renounced reason.
It is very ironic that the Muslim Brotherhood, which has a long history of anti-Americanism and of exploiting anti-American propaganda in order to get public support against so-called moderate or “secular” Egyptian governments, is now being funded and militarily supported by the United States under the Barack Obama regime.
Egypt’s ongoing social and political conflict is reminiscent of the systematic destruction of the Library of Alexandria, one of the greatest wonders of the ancient world, first by the early Christian fundamentalists and then by the early Muslims.

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: