THE CULTURE AND MANKIND

Văn Hóa & Giống Người
(Thơ phiếm luận, xã hội)
Có phải chăng Văn-Hóa là luôn biến đổi?
Như vậy là Biến-Đổi vào Dạng Tốt hơn?
Theo Đồng Chiều của Tiến Hóa Môi Sinh?
Mà Charles Darwin đã sưu tầm, nhận thức ?
Ông là Nhà Sinh-Vật nổi danh Thuyết Tiến-Hóa,
Văn-Hóa có nhiều Giai-Đoạn chuyển-biến của Loài Người?
Thời-kỳ Ăn Lông Ở Lỗ của Giống Người,
Là trính độ thấp nhất của Dòng Tiến-Hóa?
Rồi chuyển-biến biết bao-nhiêu là Dạng trong Văn-Hóa?
Dạng Bộ-Lạc này, Dân-Tộc này, rồi đến Quốc-Gia,
Khi Tiến-Hóa rồi, thì Chất-Lượng, Đẳng-Cấp thấp cao,
Vẫn Diễn-Biến theo Thời Kỳ Giao Lưu Văn-Hóa..
Các Cấp Độ càng cao, càng Tiến Hóa,
Nền Văn-Hóa Cao thường Chế Ngự Tha Nhân,
Và Loài Người dẩn có Đạo Đức Nhân-Văn,
Có Chữ Viết, có Lý-Thuyết, Tinh-Thần & Vật-Chất..
Trao đổi, Biến chuyển nhiều trong Giao-Lưu Văn-Hóa,
Rồi dần dà có sự Phản-Tỉnh của Tha-Nhân?
Vì Văn-Hóa đa dạng đã Trao-Đổi lẫn nhau,
Từ những Nền Văn-Hóa thấp cao kết hợp,
Người ta gọi đó là Nền Văn-Minh Nhân-Loại,
Có thấp cao, trong 5 Châu-Lục, 4 Đại Dương..
Từ Trao Đổi, Văn-Hóa ảnh hưởng lẫn nhau,
Có khi sôi động và đôi khi hòa-hoãn..
Loài Sinh-Vật Người vừa thoát ra khỏi <một vài Thời-Kỳ Văn-Hóa>,
Tạm cho rằng <những Nền Văn-Hóa này > là xấu, chưa trưởng-thành,
Ví dụ nền Văn-Hóa Phong-Kiến, Phát-Xit, rồi Thực-Dân,
Gần đây thì các nền Văn-Hóa Độc-Tài, Cộng-Sản,
Nhân-Loại cũng đang thích-ứng vào Nền Văn-Minh Cấp-Tiến,
Để Ươm Trồng Nhân Bản, Chất-Lượng Quý Nhân-Văn,
Tại sao Hôm Nay, Đa số kết-luận Tây-Phương,
Đang có một Nền Văn-Hóa nhiều Cấp Tiến?
Vậy Mô Hình Nào, ABC trong Văn Hóa?
Đáp ứng nhiều Chất-Lượng quý cho Con Người?
Bạn có thấy một Định-Lý nghịch đảo không?
Văn-Hóa Cộng Sản đang định-hướng vào TTKT?
Nếu giải Phương-Trình này với Vế mang Chất-Lượng,
Thì Cái Dạ-Dầy của (các Quốc Gia Độc Tài) sẽ No-Đủ tức thì?
Nhưng còn Vế Đối Chiếu của Bên kia?
(Cái Bộ Óc) vẫn hướng vào Ý Hệ Lập-Trường Xã-Hội?
Trong khi Nền Văn Hóa Tự Do, mang Dân Chủ,
Tôn trọng Nhân Quyền, tuyệt đối của Con Người..
Có thể nào, khi <Bộ Óc > không chuyển-biến Kịp-Thời,
Họ sẽ bị Tẩu-Hỏa Nhập-Ma hay Ung-Thư Văn-Hóa?
Nếu Họ Thích-Ứng kịp thời, thì Quân-Bình Văn-Hóa?
Đông và Tây, Văn-Hóa sẽ Bão Hòa thôi?
Nền Văn-Minh Nhân-Loại sẽ Bền Vững phục hồi?
Xã-Hội Đông & Tây Sống-Chung Hòa-Bình sẽ tốt?
Vanson – 7/2013

NGUỒN THAM KHẢO CHO BÀI VIẾT:
http://www.voatiengviet.com/content/chu-nghia-tu-ban-luong-thien-hay-chu-nghia-tu-ban-rung-ru/1669202.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin‎
http://www.livescience.com/474-controversy-evolution-works.html‎
http://www.darwins-theory-of-evolution.com/‎
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/evotheory.html‎

Advertisements
Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: