TT Obama sẽ làm gì sau 100 ngày lãnh đạo

Thổng Thống Mỹ, Barack Obama

Sẽ Làm Gì Sau 100 Ngày Lãnh Đạo?

 

Thơ phiếm luận, xây dựng, xã hội

 

Hình như, TT Obama đang đóng vai <Viên Thầy Thuốc>?

Ông chẩn-y, cố tìm thuốc chữa khá kiên-tâm,

Hơn nữa, <Cơ Thể Thế Giới hôm nay> lại nhiều Triệu-Chứng khó tìm,

<Tầm nguyên Chứng> của vài Dạng ngặt nghèo chưa có thuốc,

Như Bệnh-Lý Khủng Bố của Đạo Hồi Quá-Khích,

Dạng Độc-Tài tại một vài Nước thiếu Nhân-Quyền,

Dạng Tham-Lam của Vi-Khuẩn Kinh Tế Cạnh Tranh,

Dạng Thách-Đố Chiến Tranh của 2-3 Chàng Hiếu-Chiến,

Trong khi <Kho Thuốc> của Hoa-Kỳ như gần cạn,

Làm sao đây, đủ thuốc chữa mọi Miền?

Tuy rất hăng say để thực-hiện Giải-Pháp Mềm?

Nhưng Cơ-Thể Thế-Giới ngày càng thêm phức tạp,

Lẽ dĩ-nhiên, Ông Obama có rất nhiều Phụ-Tá,

Phương-Tiện cần rất nhiều, Ai sẽ đóng-góp đây?

Tuy <Cuộc Công-Du của Ông> gợi được ý hệ Thế-Giới này,

<Trên Thực Tế>, Lòng Người xem chừng vẫn còn Ích-Kỷ?

Nước Mỹ hôm nay không như <Thời Vàng Son> cũ,

Khó đóng nổi lại Vai-Trò, của Cụ Noel,

Còn Triết Lý Kinh-Tế Tiêu Thụ ở Thị-Trường,

Đã bị đánh cắp và hầu như <Ai Ai cũng biết>?

<Biện Pháp KTTT> chỉ thích đáng vào Từng Phần Thế-Giới,

Nếu bung ra, Toàn Cơ-Thể sẽ mệt nhoài?

Hãy nhìn xem Bất Cứ Bộ Phận nào,

Đều thiếu thốn cả 2 phần Nhu-Cầu <thượng& hạ đẳng>,

Còn duyệt kỹ xem Vai Trò của Liên-Hiệp-Quốc,

Sẽ thất-vọng hơn, vì không giải-quyết được gì,

Đáng lẽ LHQ phải là một Bệnh-Xá tinh-vi,

Đủ Thuốc Chữa cho muôn ngàn Căn Bệnh?

Song các Bệnh-Nhân khi bước chân vào LHQ,

Bệnh Trầm Kha căng thẳng rất hiểm nghèo?

Như Căn Bệnh Chủ-Quyền Lãnh-Hải ở Biển Đông,

Hay Nạn Hải-Tặc ở Vịnh Somalia đang hống-hách?

Mấy Chú Hổ Rừng đang trau giồi Nội-Lực?

<Cơ Thể Nhân Loại> đang có những phản ứng gì đây?

Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn, Khủng Bố, Iran?

Con Người có phải cùng Đích chung <cho Thái Hoà Nhân Loại>?

Xưa Đức Khổng đi chu du nhiều Nước,

Và Lòng Người vẫn biến-loạn, xa-lánh Đạo Người?

Còn <Mô Hình Xã Hội> đa-số lại rất hoang-mang hôm nay,

Vì đã vong-thân trầm-trọng cả hai Diện <Tinh-Thần và Vật-Chất>,

Giữa Lòng Tham và Từ Bi, Hỉ Xả,

MH Xã Hội chọn đường nào để <Nhân Loại được Thái Hoà>?

Nhưng Thực-Tế gần, Họ với vội, chắc ăn?

Dù rằng Lý-Thuyết vẽ ra rất nhiều <Dạng đẹp>!

Trọng Thùy Sơn

6/2009

Translation

What Will President Of America, Mr. Barrack Obama Do

After His 100 Days of Leading?

 

Palavering, Constructive, Social Poem

 

 

President Obama seems taking a role of <A Medicine Doctor>?

He has searched and found related medicine patiently,

Furthermore, <Today World’s Body> appeared several hard Symptoms,

<Identifying Their Causes> of certain diseases having no drugs,

Such as the Terrorism of Extreme Muslim,

The Totalitarianism in some Nation without Human Rights,

The High Greediness of certain Viruses in Competitive Economy,

The War Aggressiveness of some Aggressive Countries,

While USA Drugs Store is almost empty,

What to-do now to have enough drugs for all Regions?

Even He was eager in realizing Soft Solutions?

The World Body becomes more and more complicated,

Naturally, Mr. Obama has a big team of Assistants,

However, Means are short, Who will share this Need?

In his World Travel, he gained World Leaders’ Agreement,

In Reality, People are still selfish?

USA today is not the One in the past Golden Time,

It could be very hard to take the Role of Santa Claus,

Considering American Philosophy of Consumption Economy,

It has been stolen universally & known by everyone?

<Market Economy Solutions> could be only appropriately in Parts of our World,

They can’t be applied for the whole world body?

Looking at any Part of the whole World,

They are lacking both Needs, basic or elevated,

Again, considering the Role of our United Nations,

We will be upset because It can’t solve well any problem,

It would be an outstanding Hospital of the World,

Its drugs should be available for several thousand of Diseases?

However, many Patients have come to the UN,

Their serious diseases are turning more critical?

Such as the Sovereignty of Oceanic Ownership in the Far East Seas,

The Somalia Bay’s Pirates are being arrogant today?

Other Jungle Tigers are trying to reinforce their Powers?

What reactions are going to happen in our <World Body>?

Russia, Red China, North Korea, Terrorists, Iran?

Do Human Beings want the Common Target for <Our Mankind’s Independence>?

In the Old Time, Confucius traveled teaching in several Nations,

, People in these regions were still dishonest and far from Human Good Characters?

Majority of our Social Modals are lacked of Good Direction today,

They are being alienated seriously in both aspects <Mentality & Materiality>,

Between their Greediness and Social Characters,

Which Directions do Human Social Models must choose for Mankind’s Peace?

In Reality, They are greedy to be sure their parts?

Even in Theory, It has drawn several Ideal Forms of Ideologies!

Vanson Tran

6/2009

 

 

Advertisements
Explore posts in the same categories: America

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: